Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Στρατηγικές αντιμετώπισης των τραυμάτων για την αποφυγή δημιουργίας δύσμορφων ουλών

Ευσταθία Καρατζαφέρη , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Ιωάννης Καλεμικεράκης , Ουρανία Καστανά

Περίληψη

Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης του τραύματος αρχίζει να γίνεται πιο αποτελεσματική σε σχέση με την επούλωση, με απώτερο σκοπό την αποφυγή της επιμόλυνσης του τραύματος και τον ομαλό σχηματισμό της ουλής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών αντιμετώπισης των τραυμάτων ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δύσμορφων ουλών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση άρθρων στις διεθνείς βάσεις δεδομένων (Pubmed, Cinahl, Google Scholar, Cochrane Library). Τέθηκε χρονικός περιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων (άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία 15ετία). Βρέθηκαν 17 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην ανασκόπηση. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών η ορθή και άμεση διαχείριση του τραύματος αποτελεί προτεραιότητα και σε συνδυασμό με ορισμένες στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως είναι ο επιμελής καθαρισμός του τραύματος, η αποφυγή τάσης κατά τη συρραφή, η ορθή χρήση των υλικών συρραφής, η διατήρηση της υγρασίας στο τραύμα μετεγχειρητικά και η εφαρμογή φύλλων σιλικόνης, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας δύσμορφων ουλών. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και πρόσθετα μέτρα όπως είναι η χρήση αντιβιοτικών για την προστασία της χλωρίδας του τραύματος και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού από τον ασθενή ώστε να εντοπιστούν εκείνοι οι ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ουλής. Συμπεράσματα: Η άμεση εφαρμογή στρατηγικών για την αντιμετώπιση του τραύματος είναι καθοριστικής σημασίας για την εμφάνιση ή όχι δύσμορφων ουλών.

Λέξεις κλειδιά: Τραύμα, διαχείριση, διαδικασία επούλωσης, πρόληψη ουλών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.