Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Προβληματική ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο σε δείγμα φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας

Ευάγγελος Παπαγεωργίου , Σοφία Ντέμσια , Σοφία Τριανταφυλλίδου , Κλεοπάτρα Ρούσσου

Περίληψη

Η μελέτη της συμπεριφοράς των φοιτητών σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θεωρείται ευάλωτη στην ανάπτυξη προβληματικής ενασχόλησης με αυτές. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της χρήσης και πιθανής κατάχρησης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και του διαδικτύου από τους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας, προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 403 φοιτητές/τριες από όλα τα τμήματα των σχολών του ΤΕΙ Αθήνας και από όλα τα εξάμηνα σπουδών. Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τα κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά των φοιτητών, τον τρόπο και το σκοπό χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου και την Κλίμακα Εθισμού Εφήβων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (ΚΕΕΦΥ). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS-20, με την εφαρμογή μη παραμετρικών ελέγχων (Mann Whitney U, Kruskal – Wallis, συντελεστής συσχέτισης Spearman). Αποτελέσματα: Το 32% του δείγματος, αντιμετώπιζε συχνά προβλήματα από τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, ενώ για το 1,8% τα προβλήματα αυτά ήταν τόσο σοβαρά ώστε θα μπορούσαν να θεωρηθούν «εθισμένοι». Το φύλο, η ηλικία, η ηλικία έναρξης της χρήσης Η/Υ, η σχολή φοίτησης και οι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες έκαναν χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συνάφεια με τις βαθμολογίες σε διάφορες διαστάσεις της κλίμακας εθισμού. Συμπεράσματα: Με δεδομένη την επιρρέπεια μεγάλου αριθμού φοιτητών στην προβληματική ενασχόληση με τους Η/Υ, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξή τους στην ορθολογική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και στη διαχείριση των προκλήσεων της φοιτητικής ζωής

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακές τεχνολογίες, εθισμός, ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο, παραμέληση κοινωνικής ζωής, παραμέληση εργασίας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.