Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Βρουκέλλωση: Σύγχρονη ανασκόπηση της ζωονόσου

Χρήστος Ερμείδης , Κωνσταντίνος Πάσχος , Δήμητρα Φελώνη

Περίληψη

Η βρουκέλλωση ή μελιταίος πυρετός αποτελεί τη συχνότερα δηλούμενη ζωονόσο στη χώρα μας. Η νόσος είναι ενδημική στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης λόγω των ιδιαζόντων οικολογικών παραμέτρων και της διατήρησης σχετικά μεγάλου αριθμού εκτροφών αιγοπροβάτων. Σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελεί τη συνηθέστερη βακτηριακή ζωονόσο με εκτιμώμενα νέα ετήσια περιστατικά περισσότερα του μισού εκατομμυρίου, ενώ η λοίμωξη από Brucella melitensis συνιστά την κυριότερη αιτία βρουκέλλωσης και προκαλεί τη σοβαρότερη λοίμωξη στον άνθρωπο. Η νόσος εμφανίζει έντονο πολυμορφισμό και οι κλινικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν μεγάλο εύρος και ανάλογα με τη διάρκεια και την πορεία της νόσου διακρίνεται σε οξεία, υποξεία και χρόνια. Η διάγνωση της βρουκέλλωσης στηρίζεται στο συνδυασμό κλινικής εικόνας, απομόνωσης του μικροβίου και ανεύρεσης αντισωμάτων με ορολογικές μεθόδους ενώ επιβεβαιώνεται με την απομόνωση της βρουκέλλας στην καλλιέργεια αίματος. Η θεραπεία εξαρτάται από την εντόπιση, τη μορφή και βαρύτητα της νόσου, τον ασθενή και την ικανότητα του αντιβιοτικού να δρα ενδοκυττάρια. Η επίπτωσή της στον άνθρωπο ελαττώνεται όταν μειωθεί η αντίστοιχη επίπτωση στα ζώα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων πρόληψης όπως ο εμβολιασμός των ζώων και η παστερίωση γαλακτοκομικών προϊόντων. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η σφαιρική ενημέρωση του επαγγελματία υγείας (γιατρός, νοσηλευτής, επισκέπτης υγείας) ιδίως της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στη βρουκέλλωση και η καθημερινή επαγρύπνηση του για την πρόληψη και αντιμετώπιση βρουκέλλωσης

Λέξεις κλειδιά: Βρουκέλλωση, βρουκέλλα, ζωονόσος, κυματοειδής πυρετός

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.