Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Erasmus Εντατικά Προγράμματα: Έλεγχος ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου

Δημήτρης Θεοφανίδης

Περίληψη

Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus (ΕΠΕ) είναι ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 2-6 εβδομάδων. Οι στόχοι του είναι να προετοιμάσει, να διενεργήσει και να αξιολογήσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό αντικείμενο το οποίο δεν αποτελεί μέρος του καθιερωμένου προγράμματος σπουδών. Σκοπός: του άρθρου να παρέχει μια επισκόπηση των οκτώ ΕΠΕ στα οποία συμμετείχε το τμήμα νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και της συνεισφοράς τους στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση Μέθοδος: Η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το άρθρο συζήτησης προκειμένου να αναλυθούν κριτικά τα ΕΠΕ. Αποτελέσματα: Ένα ΕΠΕ ως συνοπτικό εκπαιδευτικό ΄εργαλείο’ μπορεί να αναλυθεί στα εξής κρίσιμα συστατικά: ομάδες στόχοι, κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακά αποτελέσματα, αναμενόμενα αποτελέσματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, κύριες δραστηριότητες, αποτελέσματα, πρόοδο της προετοιμασίας, καινοτόμες πτυχές και τελικά μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι, τα 10 κρίσιμα συστατικά ενός ΕΠΕ θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν περαιτέρω. Συζήτηση: Τα ΕΠΕ δίνουν έμφαση σε ευρύτερες μορφές γνώσης (π.χ. πολιτιστική) και όχι μόνο στη στενή αντίληψη της γνώσης που αναμένεται να αποκτούν οι σπουδαστές και η οποία προκύπτει από τις πιο παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους. Επίσης, διευκολύνουν τόσο τους φοιτητές όσο και τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν από κοινού σε διαπολιτισμικές και πολυεθνικές ομάδες, προκειμένου να επωφεληθούν από τις ειδικές μαθησιακές και διδακτικές συνθήκες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, και να αποκτήσουν νέες προοπτικές σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο υπό μελέτη. Συμπεράσματα: Το παράδειγμα των ΕΠΕ έχει στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων ΤΠΕ, νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου μάθηση στη σύγχρονη Ευρώπη. Τα ΕΠΕ αποτελούν εξαιρετικά επίκαιρο διδακτικό και μαθησιακό εργαλείο για την νοσηλευτική εκπαίδευση

Λέξεις κλειδιά: Εντατικά προγράμματα, Erasmus, συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.