Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επείγουσες ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού

Ελένη Κεϊμαλή , Όλγα Καδδά , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Γεωργία Χασιώτη , Έντισον Γιαχάι , Αικατερίνη Μαρβάκη , Νικόλαος Ράπτης

Περίληψη

Η επείγουσα ενδοσκόπηση αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης αντιμετώπισης της οξείας αιμορραγίας του πεπτικού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση και η καταγραφή των εργαστηριακών και ενδοσκοπικών ευρημάτων των ασθενών με αιμορραγία πεπτικού που αντιμετωπίστηκαν με διενέργεια επείγουσας ενδοσκόπησης, καθώς και η έκβαση αυτών. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 302 ασθενείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε φόρμα καταγραφής η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS ver.17. Αποτελέσματα: Το 60,6% (n=183) του δείγματος ήταν άνδρες με μέση ηλικία τα 62,6 ±15 έτη. Πάθηση ανώτερου πεπτικού ανευρέθηκε στο 69,9% (n=211) του δείγματος, ενώ το 30,1% (n=91) αφορούσε σε πάθηση κατώτερου πεπτικού. Από το συνολικό δείγμα διαπιστώθηκε ότι το 7,6% (n=23) δεν είχε ένδειξη αιμορραγίας. Ο μέσος χρόνος διάρκειας νοσηλείας ήταν 4,3 ± 4 ημέρες. Μέσω της εξίσωσης πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, διερευνήθηκε η επίδραση των διαφόρων παραγόντων, όπως: το φύλο, η θερμοπηξία laser, η εκτομή πολύποδα, ο εμβολισμός, η χρήση καφέ, καπνού και οινοπνεύματος, ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη στην έκβαση των ασθενών (εξιτήριο–θάνατος). Προκύπτει ότι οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόσθηκε θερμοπηξία (laser) είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης (OR:1,69 p=0,010). Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη είναι ότι η διενέργεια επείγουσας ενδοσκόπησης μειώνει τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών, τον αριθμό των περιστατικών που οδηγούνται σε χειρουργική αντιμετώπιση και βελτιώνει την έκβαση των ασθενών

Λέξεις κλειδιά: Επείγουσα ενδοσκόπηση, αιμορραγία πεπτικού, έκβαση, θεραπεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.