Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μαθησιακοί τύποι φοιτητών/-τριών στη Νοσηλευτική επιστήμη

Ελένη Χριστοδούλου , Ζωή Ρούπα

Περίληψη

Η έννοια του «Μαθησιακού Τύπου», καθώς και ο ρόλος που αυτός επιτελεί στην επεξεργασία των πληροφοριών και τη μάθηση, αποτέλεσε αντικείμενο ευρύτατης έρευνας. Η νοσηλευτική εκπαίδευση αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σύνθετο επιστημονικό πεδίο, ενσωματώνοντας τις θεωρητικές και τεχνικές βάσεις της νοσηλευτικής διεργασίας και απευθύνεται σε ένα φοιτητικό πληθυσμό με ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, μαθησιακών τύπων και προτιμήσεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η αναγνώριση της σημασίας των μαθησιακών τύπων των φοιτητών της νοσηλευτικής κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών μελετών στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar που αναφέρονται στα μαθησιακά στυλ των φοιτητών της Νοσηλευτικής και δημοσιεύθηκαν από το 2000 έως το 2015. Οι λέξεις ευρετηριασμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: "learning styles", "academic achievement", "nursing students", "education". Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για τον μαθησιακό τύπο των ατόμων και την ύπαρξη πληθώρας θεωριών και εργαλείων αξιολόγησης. Οι περισσότεροι φοιτητές της νοσηλευτικής χρησιμοποιούν όλους τους μαθησιακούς τύπους σε κάποιο βαθμό παρουσιάζοντας μια πολυτυπία (multimodal learning style). Η διαφορά στους μαθησιακούς τύπους ανάλογα με το έτος φοίτησης είναι εμφανής, ενώ οι απόψεις για την σχέση του μαθησιακού τύπου με την επίδοση των φοιτητών είναι αντικρουόμενες. Συμπεράσματα: Η αναγνώριση των μαθησιακών τύπων των φοιτητών της νοσηλευτικής μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες, προκειμένου να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η νοσηλευτική εκπαίδευση αποτελεί ένα απαιτητικό περιβάλλον, όπου η αξιοποίηση ποικίλων στρατηγικών και τεχνικών μάθησης είναι απαραίτητα στοιχεία για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Λέξεις κλειδιά: Aκαδημαϊκή επίδοση, ανομοιογένεια, κυρίαρχος μαθησιακός τύπος, μαθησιακός τύπος, νοσηλευτική εκπαίδευση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.