Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

Σταύρος Σταφυλίδης , Σοφία Τριανταφυλλίδου , Βασιλική Ραφαέλα Σίτα , Θεοδώρα Καυκιά

Περίληψη

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και εκφράζεται με σημαντική αύξηση των δεικτών της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, καθώς επίσης της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει το βαθμό συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών κατά την καθημερινή κλινική πρακτική. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική μελέτη. Η έρευνα διεξήχθη σε τμήματα δύο γενικών νοσοκομείων της Αθήνας (νοσοκομείο Α) και της Θεσσαλονίκης (νοσοκομείο Β) κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2014. Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης ήταν 200 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών (100 από κάθε νοσοκομείο). Η δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν μη πιθανότητας (ευκολίας). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς και για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20. Αποτελέσματα: Το 84,5% (n=169) του δείγματος ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία υπολογίστηκε στα 39 (±7,47) έτη. Από τις απαντήσεις του πληθυσμού στις 11 συχνότερες νοσηλευτικές πράξεις ελήφθησαν τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με την υγιεινή των χεριών: το 78,1% του νοσοκομείου Α απάντησε ότι ακολουθεί υγιεινή των χεριών πριν την εφαρμογή αντισηπτικού διαλύματος, ενώ οι θετικές απαντήσεις του νοσοκομείου Β ήταν 89,5%. Από αυτούς που απάντησαν θετικά, το ποσοστό που τηρεί τα ανάλογα πρωτόκολλα βρέθηκε 89,7% και 82,5% αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος εφαρμογής υγιεινής χεριών βρέθηκε στα 55¨ στο νοσοκομείο Α και στα 45,7¨ στο Β νοσοκομείο. Τέλος, αναφορικά με την εφαρμογή υγιεινής χεριών κατά τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις (χορήγηση φαρμάκων, τοποθέτηση ουροκαθετήρα/φλεβοκαθετήρα και περιποίηση τραυμάτων) στο νοσοκομείο Α το 3,5% εφαρμόζει πλύσιμο στις παλάμες, το 58,1% στις παλάμες και στους καρπούς και το 38,3% στις παλάμες, στους καρπούς και στα αντιβράχια. Τα ανάλογα ποσοστά στο νοσοκομείο Β βρέθηκαν 6,3%, 56,2% και 26,4% αντιστοίχως (p=.002). Συμπεράσματα: Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών αλλά και σχετικά με την συμμόρφωση στα πρωτόκολλα ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία αναφοράς

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, νοσηλευτής, πρόληψη, στάσεις, απόψεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.