Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο του λάρυγγα

Θάλεια Μπελλάλη , Μαρία Αβραμίκα , Αθανάσιος Μαστροκώστας , Μαρία Γκριζιώτη

Περίληψη

Οι διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα (χειρουργική αποκατάσταση, ακτινοθεραπεία κ.λπ.) μπορεί να έχουν επίδραση στις διάφορες διαστάσεις της ποιότητας ζωής τους. Σκοπός. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του είδους της θεραπευτικής παρέμβασης στην ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο του λάρυγγα, συγκρίνοντας δύο ομάδες ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή και σε άλλου είδους θεραπεία. Υλικό-Μέθοδος. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 128 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 65 ασθενείς (50,8%), είχαν ολική λαρυγγεκτομή (ομάδα Α) και οι 63 ασθενείς (49,2%) μερική λαρυγγεκτομή ή άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με διατήρηση της φωνής (ομάδα Β). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων δημογραφικών στοιχείων, κλινικών χαρακτηριστικών και του Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής (EORTC, QLQ-C30). Η στατιστική ανάλυση έγινε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες chi-square και Mann-Whitney U test. Αποτελέσματα: H σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ότι οι ασθενείς της ομάδας Α κατέγραψαν υψηλότερες τιμές σε όλες τις κλίμακες α) της λειτουργικότητας (p<0,05), β) των συμπτωμάτων (p<0,05) και γ) της οικονομικής επιβάρυνσης (p=0,001), σε σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας Β. Επίσης, οι ασθενείς της ομάδας Β ανέφεραν καλύτερη συνολική ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την ομάδα Α (p=0,001). Συμπεράσματα. Oι διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και οι μεταβολές που μπορούν να επιφέρουν σε συγκεκριμένες διαστάσεις της ζωής, όπως η διαταραχή του σωματικού ειδώλου και της φώνησης, έχουν επίδραση στην αναφερόμενη ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του λάρυγγα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών φαίνεται να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, καρκίνος του λάρυγγα, λαρυγγεκτομή

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.