Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Παναγιώτης Κυλούδης , Μιχαήλ Γεωργιάδης , Μαρία Ρεκλείτη , Γεώργιος Γιαγλής , Γκρέτα Βόζνιακ , Ζωή Ρούπα

Περίληψη

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ψυχικές νόσους της εποχής μας και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο. Είναι πολυπαραγοντική νόσος, που οφείλεται σε βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη στοιχείων και χαρακτηριστικών του άγχους και της κατάθλιψης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ο βαθμός επιρροής τους από παράγοντες όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα και το επίπεδο μόρφωσης. Υλικό – Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης περιλάμβανε 62 επαγγελματίες ψυχικής υγείας (25 άνδρες και 37 γυναίκες), ηλικίας 39,4±8,4 έτη, νοσηλευτές (n=35), ιατρούς (n=12) και λοιπούς επαγγελματίες υγείας (n=15). Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο DSSI/sAD των Bedford & Foulds. Πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του SPSS 16.0. Αποτελέσματα: Υψηλότερες βαθμολογίες άγχους και κατάθλιψης συγκέντρωσαν όσοι επισκέφθηκαν ειδικό ιατρό για τα συμπτώματά τους [t(60)=2,876, p=0,006] και όσοι ελάμβαναν ειδική φαρμακευτική αγωγή [t(60)=3,571, p=0,001]. Κατά την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε στατιστικά σημαντική η επίδραση της ηλικίας [F(16,41)=2,83 p=0,004] και της οικογενειακής κατάστασης [F(16,41)=2,55 p=0,008] στις βαθμολογίες άγχους και κατάθλιψης. Οι έγγαμοι παρουσίασαν στατιστικά σημαντική ανησυχία (p=0,001), υψηλή ένταση (p=0,002) και αϋπνία (p=0,001). Οι άγαμοι φάνηκε να διατηρούν μεγαλύτερη ηρεμία (p=0,014), αλλά ωθούνται συχνότερα σε παραίτηση (p=0,001) και οι εργαζόμενοι ηλικίας 35-49 ετών να βιώνουν πιο έντονη θλίψη από τις λοιπές ηλικιακές ομάδες (p=0,003), εντονότερα συναισθήματα πανικού (p=0,018), έντασης (p=0,049) και κακή διάθεση (p=0,018). Συμπεράσματα: Η οικογενειακή κατάσταση ήταν ο σημαντικότερος ανεξάρτητος παράγοντας που επηρέασε στο δείγμα μας το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ σε μεγάλο βαθμό η επίδραση της ηλικίας στα συμπτώματα αυτά επηρεάστηκε από την οικογενειακή κατάσταση. Τα παρόντα ευρήματα συζητούνται σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην εργασία και στην ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Λέξεις κλειδιά: Άγχος, κατάθλιψη, ψυχική υγεία, επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.