Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ιστορική αναδρομή για τα έκθετα βρέφη στην Ελλάδα

Μαρία Αθανασοπούλου , Μαριάνα Δρακοπούλου

Περίληψη

Από την μυθολογία ως την κλασσική Αθήνα, και από τον μεσαίωνα μέχρι τη Σμύρνη και την Αθήνα στο τέλος του 19ου αι, η ιστορία δείχνει ότι το φαινόμενο της εγκατάλειψης βρεφών πάντα υπήρχε. Οι άνθρωποι σε κάθε εποχή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Η αναδρομή στο χρόνο και η μελέτη του φαινομένου μέσα από τα παραδείγματα της ιστορίας συμβάλλουν αναμφίβολα στην αναπαράσταση των κοινωνικών δεδομένων της κάθε εποχής. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να ανασκοπήσει κριτικά όλα τα δεδομένα από την Διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία και να εντοπίσει τους παράγοντες που ευθύνονται για την εγκατάλειψη βρεφών και ειδικά στην Ελλάδα. Μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών μελετών, που αναφέρονταν σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με την φροντίδα των έκθετων βρεφών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η μεθοδολογία περιέλαβε βιβλιογραφική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων MEDLINE και CINAHL (1990-2008). Συμπεράσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αναζήτηση των ιστορικών πηγών δημιουργεί ένα ψηφιδωτό που απεικονίζει τις πολλαπλές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης των βρεφών. Οι εκάστοτε επιλογές αντιμετώπισής του πολλές φορές αμφισβητήθηκαν. Αποτέλεσαν όμως σωτήριες λύσεις για τα έκθετα βρέφη και εξηγούνται μόνο μέσα από το πρίσμα του κοινωνικού υπόβαθρου της κάθε εποχής και των αναγκών που εξυπηρετούσαν κάθε φορά

Λέξεις κλειδιά: Έκθετα βρέφη, δημοτικό βρεφοκομείο, εγκατάλειψη βρεφών στην Ελλάδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.