Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι ανάγκες των πολιτών στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα

Όλγα Καδδά , Αποστολία Μαρβάκη , Αθανάσιος Τζαβάρας , Κατερίνα Μαζγάλα , Θεόδωρος Παληός , Νικόλαος Κόντας , Ζαχαρένια Ανδρουλάκη

Περίληψη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον του Εθνικού Συστήματος Υγείας πολλών χωρών έχει στραφεί προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), η οποία έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και αποτελεί το βασικό πυλώνα για την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις ανάγκες υγείας των Ελλήνων πολιτών ως προς την παρεχόμενη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κάλυψη αυτών. Υλικό-Μέθοδος: Το πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 1206 πολίτες της Ελλάδας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15 και τη στατιστική δοκιμασία one way anova. Αποτελέσματα: Από τους 1206 πολίτες που μελετήθηκαν, το 45% ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 65,43 έτη με τυπική απόκλιση ± 10.43. Ως προς τον τόπο διαμονής, το 29,2% ήταν κάτοικοι Αθηνών, το 11,9% Θεσσαλονίκης, το 42,2% κάτοικοι Κρήτης και το 13,2% άλλων πόλεων. Ως προς την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων, το 32,3% ήταν εργαζόμενοι, το 50,5% συνταξιούχοι, το 13,3% ασχολούνταν με τα οικιακά, ενώ το 4% ήταν άνεργοι. Το 62,6% του πληθυσμού της μελέτης ανέφερε, ότι προτιμούσε την ηθική βοήθεια, ενώ το 37,4% την οικονομική. Το 24,8% του πληθυσμού της μελέτης δήλωσε την ανάγκη για διάθεση περισσότερου χρόνου από τους επαγγελματίες υγείας, το 64,7% δήλωσε, ότι επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας των δήμων της χώρας και το 80,1% θα αντιμετώπιζε θετικά τη βοήθεια από μια εθελοντική ομάδα στο σπίτι. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε, ότι οι άνδρες και οι εργαζόμενοι αξιολογούσαν θετικά την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις γυναίκες και τους συνταξιούχους, p=<0,001, αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Οι παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες των πολιτών είναι το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση. Τα αποτελέσματα της μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι οι πολίτες έχουν περισσότερη ανάγκη για κατανόηση και πληροφόρηση και ποιοτική παρεχόμενη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Ανάγκες πολιτών, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.