Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση αιτιών ανδρικής υπογονιμότητας

Μαρίτσα Γουρνή , Μαρία Πολυκανδριώτη , Φωτούλα Μπαμπάτσικου , Παρασκευή Γουρνή , Ευθύμιος Φάρος , Ζωή Ρούπα

Περίληψη

Κατά τα τελευταία 50-60 χρόνια, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση της ανθρώπινης γονιμότητας, η οποία πλήττει περίπου το 10% των ζευγαριών. Παρότι, η υπογονιμότητα συχνά αποδίδεται στον γυναικείο παράγοντα, εντούτοις, ο ανδρικός παράγοντας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος στο 20% των υπογόνιμων ζευγαριών και συνυπεύθυνος στο 40-50% των περιπτώσεων. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τα αίτια υπογονιμότητας σε άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας. Υλικό και Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 106 παντρεμένοι άνδρες, οι οποίοι αναζήτησαν ιατρική βοήθεια σε Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Tα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία, περιελάμβανε και ερωτήσεις που αφορούσαν τα αίτια υπογονιμότητας. Αποτελέσματα: Από τους 106 άνδρες του πληθυσμού της μελέτης, το 56,6% ήταν ηλικίας 30-39 χρόνων, το 27,4% 40-49 χρόνων, το 9,4% 50 χρόνων και άνω και το 6, 6% 20-29 χρόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η ολιγοσπερμία ήταν η πρώτη αιτία υπογονιμότητας με ποσοστό 19,8%, δεύτερη ήταν η ασθενοσπερμία με 17,0%. Η υπογονιμότητα «αγνώστου αιτιολογίας» ήταν υπεύθυνη για το 10,4%, των περιπτώσεων, έπειτα ακολουθούσαν η κιρσοκήλη με 4,7% και η αζωοσπερμία με 3,8%. Συμπεράσματα: Τα κύρια αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας είναι η ολιγοσπερμία, η ασθενοσπερμία, η υπογονιμότητα «αγνώστου αιτιολογίας», η κιρσοκήλη και η αζωοσπερμία. Eίναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια στρατηγική ενημέρωσης του ανδρικού πληθυσμού, η οποία θα διευρύνει τη γνώση ως προς τις αιτίες της ανδρικής αναπαραγωγικής ανικανότητας και θα συμβάλει σημαντικά στη θετικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λέξεις κλειδιά: υπογονιμότητα, άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, αίτια υπογονιμότητας, ποιότητα σπέρματος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.