Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ηθική – Θεολογική και Νομική θεώρηση των γενετικών εξετάσεων σε ενήλικα άτομα

Γεώργιος Κατσιμίγκας , Γεωργία Βασιλοπούλου

Περίληψη

Μέσω του γενετικού ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα της διάγνωσης γενετικών νόσων ή στην αναγνώριση ατόμων που έχουν γενετική προδιάθεση για εκδήλωση νόσου. Σκοπός: H παρουσίαση των ηθικών και θεολογικών ζητημάτων που αναφύονται από την εφαρμογή των γενετικών εξετάσεων στον άνθρωπο. Επίσης, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τον γενετικό έλεγχο. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS και Ιατροτεκ (1993-2010) με λέξεις κλειδιά: Γενετικές εξετάσεις, Βιοηθική Πρόσβαση, Γενετικές πληροφορίες, Ορθόδοξη ηθική, Νομοθεσία. Αποτελέσματα: Η ηθική θεώρηση ανέδειξε, ότι η σημασία του γενετικού ελέγχου για την πρόληψη ασθενειών είναι αναμφισβήτητης αξίας. Το πρόβλημα έγκειται στη διαρροή της γενετικής πληροφορίας, δεδομένου ότι πολλοί φορείς ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σ' αυτές, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι υπηρεσίες υγείας, οι ερευνητές, οι εγκληματολογικές υπηρεσίες και τέλος οι εργοδότες. Στα πλαίσια της ορθόδοξης διδασκαλίας γίνεται αποδεκτή η χρησιμοποίηση του γενετικού ελέγχου για την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών, αρκεί να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των γενετικών πληροφοριών. Κατά τη νομική προσέγγιση δείχτηκε, ότι εξ' αιτίας του ότι τα γενετικά δεδομένα ανήκουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων προστατεύονται, τόσο σε επίπεδο διεθνούς δικαίου όσο και στο επίπεδο του Ελληνικού δικαίου. Συμπεράσματα: Σε κρατικό επίπεδο θα πρέπει, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πολιτών από την πρόσβαση στα γενετικά δεδομένα τους εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών, των εργοδοτών και άλλων φορέων, όπως π.χ. τα σχολεία, έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα κοινωνικών διακρίσεων, κοινωνικών αποκλεισμών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Λέξεις κλειδιά: Γενετικές εξετάσεις, βιοηθική, πρόσβαση, γενετικές πληροφορίες, Ορθόδοξη ηθική, νομοθεσία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.