Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 11, Αρ. 3 (2012): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 11, Αρ. 3 (2012): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012

Άρθρο Σύνταξης

Η έννοια της αξιοπρέπειας: Μια σταθερή αλλά ξεχασμένη αξία στη νοσηλευτική | 315-318

Ευρυδίκη Παπασταύρου

Ανασκόπηση

Ταυτότητα παιδιατρικού ασθενή | 319-329

Ιωάννης Κουτελέκος , Μαρία Πολυκανδριώτη

ΠερίληψηMore

Η ταυτότητα παιδιατρικού ασθενή αποτελεί μια δυναμική εναλλασσόμενη πολυσύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες συνιστώσες οι οποίες μπορεί να καθορίζουν έως ένα βαθμό τη ζωή του κάθε ατόμου και τη βιολογική πορεία της νόσου. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ταυτότητα παιδιατρικού ασθενή. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στην ταυτότητα παιδιατρικού ασθενή. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πλήθος παραγόντων επηρεάζουν την ταυτότητα παιδιατρικού ασθενή, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι η αλλαγή της εικόνα σώματος και η ηλικία που οι παιδιατρικοί ασθενείς βιώνουν αυτήν την αλλαγή. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση της ταυτότητας είναι ο βαθμός που η στάση της κοινωνίας επηρεάζει την καθημερινή ζωή του παιδιατρικού ασθενή, οι απόψεις και η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και η θρησκευτικότητα όπως αυτή εκδηλώνεται στο κλινικό περιβάλλον. Συμπεράσματα: Η δημιουργία πρωτοκόλλων φροντίδας βάσει της ταυτότητας του ασθενή συμπεριλαμβανομένης και της πνευματικής φροντίδας θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Ταυτότητα παιδιατρικού ασθενή, θρησκευτικότητα, συμπεριφορά επαγγελματιών υγείας

Επιπολασμός φυματίωσης σε μετανάστες και επίπτωση στους γηγενείς πληθυσμούς της Ευρώπης | 330-346

Βικτώρια Αλικάρη

ΠερίληψηMore

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80 , το φαινόμενο αύξησης κρουσμάτων φυματίωσης (ΤB), λόγω μετανάστευσης, σε ανεπτυγμένες χώρες χαμηλού επιπολασμού της νόσου καταδεικνύεται από πολλές έρευνες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου καθιστούν την αντιμετώπισή της από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας ως υψίστου ενδιαφέροντος θέμα και τη σε βάθος μελέτη του φαινομένου σε επίπεδο πρόληψης, προφύλαξης, διάγνωσης, και θεραπείας ως επιτακτική. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς την αύξηση των κρουσμάτων φυματίωσης σε χώρες της Ευρώπης και η συσχέτισή τους με την μετανάστευση. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε αναζήτηση επιδημιολογικών μελετών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pub Med που αναφέρονταν στην αύξηση των κρουσμάτων ΤΒ λόγω μετανάστευσης σε ευρωπαϊκές χώρες. Η αναζήτηση κάλυπτε το χρονικό διάστημα 1980-2008 και οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: "επιδημιολογία", "αναζωπύρωση", "φυματίωση", "μετανάστες", "Ευρώπη". Αποτελέσματα: Σε όλες τις μελέτες παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας TB στους μετανάστες σε σχέση με τους τοπικούς πληθυσμούς και ανεξάρτητος ρυθμός μετάδοσης της νόσου. Υψηλότερα ποσοστά νόσου παρουσίαζαν μετανάστες από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μεταναστών , η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, το αυξημένο ποσοστό κρουσμάτων AIDS, η αύξηση της μικροβιακής αντοχής και των πολυανθεκτικών στελεχών, η καθυστέρηση στη διάγνωση και τα κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία, είναι μερικοί από τους επιβαρυντικούς παράγοντες για αυτή την ομάδα πληθυσμού. Η συμμόρφωση των μεταναστών, όσον αφορά στη θεραπεία και την πρόληψη μετάδοσης, ήταν χαμηλή στις περισσότερες εκ των χωρών. Συμπεράσματα: Χρειάζεται επανεκτίμηση των διαδικασιών διαλογής (screening) των μεταναστών κατά την είσοδο στην χώρα, συνεχής αναβάθμιση των κατευθυντήριων οδηγιών, ενημέρωση για τη νόσο. Άξονες ελέγχου-πρόληψης αποτελούν:το test Mantoux , η α/α θώρακος, η χημειοπροφύλαξη.

Λέξεις κλειδιά: Επιδημιολογία, αναζωπύρωση , φυματίωση, μετανάστες, Ευρώπη

Ηθική – Θεολογική και Νομική θεώρηση των γενετικών εξετάσεων σε ενήλικα άτομα | 347-357

Γεώργιος Κατσιμίγκας , Γεωργία Βασιλοπούλου

ΠερίληψηMore

Μέσω του γενετικού ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα της διάγνωσης γενετικών νόσων ή στην αναγνώριση ατόμων που έχουν γενετική προδιάθεση για εκδήλωση νόσου. Σκοπός: H παρουσίαση των ηθικών και θεολογικών ζητημάτων που αναφύονται από την εφαρμογή των γενετικών εξετάσεων στον άνθρωπο. Επίσης, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τον γενετικό έλεγχο. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS και Ιατροτεκ (1993-2010) με λέξεις κλειδιά: Γενετικές εξετάσεις, Βιοηθική Πρόσβαση, Γενετικές πληροφορίες, Ορθόδοξη ηθική, Νομοθεσία. Αποτελέσματα: Η ηθική θεώρηση ανέδειξε, ότι η σημασία του γενετικού ελέγχου για την πρόληψη ασθενειών είναι αναμφισβήτητης αξίας. Το πρόβλημα έγκειται στη διαρροή της γενετικής πληροφορίας, δεδομένου ότι πολλοί φορείς ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σ' αυτές, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι υπηρεσίες υγείας, οι ερευνητές, οι εγκληματολογικές υπηρεσίες και τέλος οι εργοδότες. Στα πλαίσια της ορθόδοξης διδασκαλίας γίνεται αποδεκτή η χρησιμοποίηση του γενετικού ελέγχου για την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών, αρκεί να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των γενετικών πληροφοριών. Κατά τη νομική προσέγγιση δείχτηκε, ότι εξ' αιτίας του ότι τα γενετικά δεδομένα ανήκουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων προστατεύονται, τόσο σε επίπεδο διεθνούς δικαίου όσο και στο επίπεδο του Ελληνικού δικαίου. Συμπεράσματα: Σε κρατικό επίπεδο θα πρέπει, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πολιτών από την πρόσβαση στα γενετικά δεδομένα τους εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών, των εργοδοτών και άλλων φορέων, όπως π.χ. τα σχολεία, έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα κοινωνικών διακρίσεων, κοινωνικών αποκλεισμών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Λέξεις κλειδιά: Γενετικές εξετάσεις, βιοηθική, πρόσβαση, γενετικές πληροφορίες, Ορθόδοξη ηθική, νομοθεσία

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση | 358-372

Όλγα Καδδά , Γεώργιος Αργυρίου

ΠερίληψηMore

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται ασθενείς για τους οποίους λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά στη θεραπεία τους. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) θεωρείται κρίσιμη διαδικασία για τους ασθενείς με δυνητικά αναστρέψιμες νόσους. Στην Ιατρική η «μη εφαρμογή αναζωογόνησης» (ΜΕΑ) είναι μια νομική εντολή που αφορά στην επιθυμία του ασθενή να μην πραγματοποιηθεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αν η καρδιά του παύσει να λειτουργεί ή αν σταματήσει να αναπνέει. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των απόψεων ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση ΜΕΑ σε ασθενείς της ΜΕΘ. Υλικό-Μέθοδος: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων (Iatrotek, Pubmed, Cinahl, Scopus,). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση των μελετών ήταν: «απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης», «μονάδα εντατικής θεραπείας», «ηθικά θέματα», «ιατρός», «νοσηλευτής», «ασθενής τελικού σταδίου». Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 15 δημοσιευμένα άρθρα. Οι ιατροί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να συζητήσουν την απόφαση ΜΕΑ όταν υπάρχει κακή πρόγνωση για τον ασθενή. Οι νοσηλευτές έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συζητούν πιο εύκολα με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους για αποφάσεις ΜΕΑ. Επίσης, επιθυμούν πιο συχνά τη συμμετοχή τους σε τέτοιες αποφάσεις. Όσον αφορά στους ιατρούς, φαίνεται ότι η εμπειρία τους στο χώρο της ΜΕΘ επηρεάζει τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Πολλοί από τους ιατρούς δεν γνωρίζουν αν υπάρχει νομική κάλυψη για την απόφαση ΜΕΑ. Συμπεράσματα: Η λήψη αποφάσεων όπως η ΜΕΑ αποτελεί σημείο προβληματισμού σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τους ηθικοδεοντολογικούς κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της ΚΑΑ. Οι διαφορετικές απόψεις των ιατρών και των νοσηλευτών όσον αφορά την απόφαση ΜΕΑ προκαλεί προβληματισμό και γι' αυτό κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν επιπλέον μελέτες ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Λέξεις κλειδιά: Απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης, μονάδα εντατικής θεραπείας, ηθικά θέματα, ιατρός, νοσηλευτής, ασθενής τελικού σταδίου

Η επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης στην εμφάνιση και εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας | 373-387

Ζωή Αγγελοπούλου , Νικόλαος Φώτος , Ηρώ Μπροκαλάκη

ΠερίληψηMore

Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι η κατάθλιψη και οι εκδηλώσεις άγχους συνδέονται με την εμφάνιση και την εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ). Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της κατάθλιψης και του άγχους στην εμφάνιση και εξέλιξη της ΚΑ. Υλικό και μέθοδος: Έγινε αναζήτηση επιστημονικών άρθρων στην αγγλική γλώσσα, δημοσιευμένων τα τελευταία 10 χρόνια (1-1-2002 έως 31-5-2011), στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, CINAHL και Cochrane. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: "heart failure", "anxiety", "depression", "quality of life", "psychiatric symptoms", "psychological support". Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση νοσημάτων που προκαλούν ΚΑ, καθώς και στην εξέλιξη της νόσου. Επίσης, έχει φανεί ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας της ΚΑ. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι νοσηλευτές, μέσω εφαρμογής συγκρεκριμένων μεθόδων και τεχνικών. Συμπεράσματα: Η συσχέτιση του άγχους και της κατάθλιψης με την εμφάνιση και εξέλιξη της ΚΑ μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την δημιουργία νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων από τους νοσηλευτές, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ΚΑ.

Λέξεις κλειδιά: Άγχος, καρδιακή ανεπάρκεια, κατάθλιψη, ποιότητα ζωής, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Ειδικό Άρθρο

Συνενώσεις νοσοκομείων. Περίπτωση νομού Αργολίδας | 388-404

Ηλίας Γιαννακούλης

ΠερίληψηMore

Βάση του θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ 1681/Β'/28-7-2011), αναπτύξαμε μια πρόταση διασύνδεσης/συγχώνευσης που αφορά τα Γενικά Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου με ζητούμενο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σκοπός: Υπόθεση εργασίας της μελέτης είναι η ορθολογική διαχείριση των πόρων και υποδομών των δύο νοσοκομείων στη βάση ενός ΝΠΔΔ με συγχώνευση τμημάτων, με ενιαίο οργανισμό και προϋπολογισμό. Υλικό – Μέθοδος: Το υλικό ήταν τα δεδομένα των νοσοκομείων σε ανθρώπινους, οικονομικούς πόρους και υποδομές. Η μεθοδολογία αφορούσε την εξεύρεση του καλύτερου συνδυασμού των παραπάνω πόρων για την αποδοτικότερη χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών με τη χρήση δεικτών. Αποτελέσματα: Οι αναγκαίες κλίνες με βάση την πληρότητα του 2010, για το Γενικό Νοσοκομείο Άργους (ΓΝΑ) ήταν 109 και για το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου (ΓΝΝ) ήταν 38. Το νέο νοσοκομείο, με μία προσαύξηση 10% επί των κλινών, χρειάζεται 166 κλίνες. Οι δείκτες του προσωπικού είναι: γιατροί/κλίνη 0,84 και νοσηλευτές/κλίνη 1,34. Η ανάπτυξη κοινών outsourcing υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης θα μας απέφερε οικονομικό όφελος 250.000€. Κοινές υπηρεσίες πλυντηρίων-σιδερωτηρίων-ραφείων, υπηρεσία σίτισης, προμήθειες κ.α. είναι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δύο Νοσοκομείων. Στα λειτουργικά έξοδα, μία συνένωση μπορεί να επιφέρει μείωση των δαπανών κατά 50%. Ακόμη η δυνατότητα επέκτασης των υποδομών του Γ.Ν. Άργους και κάλυψη όλων των νεφροπαθών του νομού είναι ένας εφικτός στόχος. Συμπεράσματα: Με τη δημιουργία ενός ΝΠΔΔ με κέντρο το Άργος, προσδοκούμε να έχομε: Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, βελτίωση της χωροταξικής κατανομής τους και μείωση των δαπανών, άμεση απόδοση των νέων συγχωνευμένων υπηρεσιών και θετική δράση στον τουρισμό. Το κόστος ευκαιρίας είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπεται να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.

Λέξεις κλειδιά: Διασύνδεση/ συγχώνευση, πληρότητα, δείκτες προσωπικού

Έρευνα

Ο κλάδος του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα: Οικονομική ανάλυση του υποκλάδου των μονάδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) | 405-421

Αθανάσιος Βοζίκης , Αντωνία Κασκαρέλη

ΠερίληψηMore

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γενικότερα και οι μονάδες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) ειδικότερα, άνοιξαν νέους ορίζοντες στην πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, προσφέροντας μια πρόσθετη, εξαιρετικά αξιόπιστη πληροφόρηση στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια σύντομη επισκόπηση του ιατροτεχνολογικού κλάδου σε παγκόσμιο και σε εγχώριο επίπεδο και ειδικότερα των μονάδων MRI στην Ελλάδα. Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δεδομένα που αφορούν το πλήθος, τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των μονάδων MRI για το έτος 2009. Για την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκαν απλές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Από την επισκόπηση του κλάδου στην Ελλάδα διαπιστώθηκε, ότι η αναλογία των μονάδων MRI ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσει την Ελλάδα σε παγκόσμια κλίμακα στην τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Από το σύνολο των μονάδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού μόλις το 13% βρίσκονται εγκατεστημένοι σε δημόσια νοσοκομεία, ενώ η ανισοκατανομή τους και οι ελλείψεις στην περιφέρεια είναι εμφανείς. Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται η επιτακτική ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού της προμήθειας, της δίκαιης κατανομής και της ορθολογικής χρήσης των μονάδων MRI στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά: Ιατροτεχνολογικό προϊόν, μονάδες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI), κόστος διαγνωστικών εξετάσεων, κατανομή των πόρων

Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα | 422-437

Διονυσία Αντωνοπούλου

ΠερίληψηMore

Οι αλλαγές που συντελούνται στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα στη χώρα μας διαμορφώνουν και το περιβάλλον που βιώνουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. H αντιμετώπιση των μονογονεϊκών οικογενειών ως παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στόχο σε κράτος με κοινωνικό χαρακτήρα. Σκοπός: της παρούσης εργασίας ήταν η μελέτη του φαινομένου των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα και η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα. Υλικό – Μέθοδος: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά στα αστικά κέντρα και στην επαρχεία. Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν 206 μόνοι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 16 (SPSS Inc, Chicago, IL). Αποτελέσματα: Από τους 206 συμμετέχοντες στη μελέτη, οι 181 ήταν γυναίκες και οι 25 άνδρες. Η μέση ηλικία των υπευθύνων των μονογονεϊκών οικογενειών ήταν 44 έτη ενώ το 41,7% είχε ένα παιδί και το 41,3% είχε 2 παιδιά. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 39,3% ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες, το 66,1% των μόνων γονέων εξέφρασαν ανάγκες ψυχολογικής στήριξης. Το 27,2% έχει απευθυνθεί στο κράτος για ψυχολογική στήριξη, το 20,9% έχει απευθυνθεί στην εκκλησία και το 18,0% έχει απευθυνθεί στις οργανώσεις. Το 32,5% των μόνων γονέων εξέφρασε ανάγκη για εργασία. Συμπεράσματα: Στις ελληνικές μονογονεϊκές οικογένειες παρατηρείται υψηλή ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και εργασίας. Η ψυχολογική κατάσταση, όπως προκύπτει από την ζήτηση για ψυχολογική στήριξη των μόνων γονέων με εξαρτώμενα παιδιά και η έλλειψη εργασίας φαίνεται να σχετίζονται με την μορφή της μονογονεϊκότητας, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής της μονογονεϊκής οικογένειας.

Λέξεις κλειδιά: Μονογονεϊκή οικογένεια, κοινωνικές ανάγκες , ψυχολογική ανάγκη, μορφή μονογονεϊκότητας

Διερεύνηση της εμπειρίας του ασθενή με επιληψία κατά το 24ωρο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα | 438-452

Αντιγόνη Φουντούκη , Δημήτρης Θεοφανίδης , Παρασκευάς Περίφανος , Ελένη Μαρινέλη

ΠερίληψηMore

Η επιληψία είναι μια συχνή νευρολογική διαταραχή γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. To πιο ακριβές και έγκυρο διαγνωστικό εργαλείο για την επιληψία, είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), το οποίο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση του εγκεφάλου, μέσω συνεχούς καταγραφής των εγκεφαλικών κυμάτων. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συνολικής εμπειρίας των ασθενών σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια 24ωρου ΗΕΓ. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα περιελάμβανε 40 άτομα ηλικίας 18-40 ετών με ιστορικό ή υποψία επιληπτικής συμπτωματολογίας. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία λόγω της διερευνητικής/επεξηγηματικής φύσης της μελέτης. Η συλλογή δεδομένων έγινε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις, άμεσες παρατηρήσεις και επιτόπιες σημειώσεις. Μετά από άδεια των ασθενών, οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Αποτελέσματα: Τα απομανητοφωνημένα κείμενα αποτέλεσαν το υλικό από όπου βασικές λέξεις ή φράσεις με αυτόνομη έννοια, σχετικές με τους στόχους της μελέτης, οργανώθηκαν σε 4 θεματικές κατηγορίες και 20 επιμέρους ενότητες: Συναισθήματα-Ψυχολογική κατάσταση (Θετικά: Χαρά Αισιοδοξία Αυτοπεποίθηση Θετική σκέψη. Αρνητικά: Άγχος Λύπη Απαισιοδοξία Φόβος Πανικός). Συμπεριφορά ασθενών (Ηρεμία, Άνεση, Νευρικότητα, Διεγερτικότητα). Επιλογές ασθενών για ενασχόληση (Τηλεόραση, Διάβασμα, Μουσική, Ύπνος, Έλλειψη διαδικτύου). Διαπροσωπικές σχέσεις (Οικογενειακό περιβάλλον, Φιλικό περιβάλλον). Συμπεράσματα: Κατά την επίτευξη των στόχων της μελέτης, ανέκυψαν πολλά μεθοδολογικά και πρακτικά εμπόδια καθώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να καταγραφούν τα συναισθήματα των ασθενών με ακρίβεια και διερευνηθούν οι εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που προέκυψαν επαρκούν για τη διαμόρφωση μιας εικόνας για την ολιστική ψυχολογική κατάσταση και τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Λέξεις κλειδιά: Επιληψία, εμπειρία ασθενή, εγκεφαλογράφημα, ψυχολογικές μεταβολές, θεματική ανάλυση περιεχομένου

Συχνότητα στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς στηθαγχικά ενοχλήματα | 453-467

Ειρήνη Κότσαλου , Αθανάσιος Κότσαλος , Αικατερίνη Αναστασάκη , Νικόλαος Δημακόπουλος , Νικόλαος Ζακόπουλος

ΠερίληψηMore

Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση στους διαβητικούς ασθενείς. Σκοπός: Μελετήθηκε ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης μυοκαρδίου (ΣΑΜ) στη διάγνωση της ΣΝ και η επίπτωσή της σε ασυμπτωματικούς και συμπτωματικούς διαβητικούς ασθενείς. Υλικό-Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 78 ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2, μέσης ηλικίας 62 ετών που προσήλθαν στο Καρδιοαγγειοχειρουργικό Ιατρείο του ΝΙΜΤΣ. Τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη ήταν η ρύθμιση του σακχάρου, η φαρμακευτική ρύθμιση της υπέρτασης, η απουσία βλάβης σε όργανα στόχους ή ιστορικού επέμβασης επαναιμάτωσης. Κατεγράφησαν οι παράγοντες κινδύνου για ΣΝ, το κληρονομικό ιστορικό, τυχόν προηγούμενο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή συμπτώματα ενδεικτικά ΣΝ , πληροφορίες για την χορηγηθείσα θεραπεία και κάθε εξεταζόμενος υπεβλήθη σε ΣΑΜ. Αποτελέσματα: Η μελέτη κατέδειξε τον υψηλό επιπολασμό ΣΝ (73%) στους ασυμπτωματικούς διαβητικούς ασθενείς του δείγματός μας και επιπλέον στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη (p<0,01) συχνότητα της νόσου στον ανδρικό πληθυσμό των διαβητικών σε σχέση με εκείνο των γυναικών. Επίσης, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας των ευρημάτων ισχαιμίας και τυπικών στηθαγχικών συμπτωμάτων (p<0,05), της διάρκειας του κλινικού διαβήτη (p=0,003), ενώ το είδος χορηγούμενης θεραπείας (p=0,37), τα άτυπα στηθαγχικά ενοχλήματα (p=0,15) και ο αριθμός των συνυπάρχοντων παραγόντων κινδύνου ΣΝ (p=0,23) αποδείχθηκαν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου. Συμπεράσματα: Το ΣΑΜ συμβάλει στην ανάδειξη της συνυπάρχουσας σιωπηρής ισχαιμίας και της διαβητικής αυτόνομης νευροπάθειας σε ασθενείς με ΣΔ, ιδίως σε ασυμπτωματικούς διαβητικούς, ενώ πλέον ο ΣΔ θεωρείται ισοδύναμο ΣΝ ανεξαρτήτως της παρουσίας Αρτηριακής Υπέρτασης. Συνεπώς, το ΣΑΜ μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη έναρξη κατάλληλης θεραπείας ΣΝ, σύμφωνα και με την σύσταση της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), Στεφανιαία Νόσος (ΣΝ), Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου (ΣΑΜ)

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.