Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Όλγα Καδδά , Γεώργιος Αργυρίου

Περίληψη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται ασθενείς για τους οποίους λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά στη θεραπεία τους. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) θεωρείται κρίσιμη διαδικασία για τους ασθενείς με δυνητικά αναστρέψιμες νόσους. Στην Ιατρική η «μη εφαρμογή αναζωογόνησης» (ΜΕΑ) είναι μια νομική εντολή που αφορά στην επιθυμία του ασθενή να μην πραγματοποιηθεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αν η καρδιά του παύσει να λειτουργεί ή αν σταματήσει να αναπνέει. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των απόψεων ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση ΜΕΑ σε ασθενείς της ΜΕΘ. Υλικό-Μέθοδος: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων (Iatrotek, Pubmed, Cinahl, Scopus,). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση των μελετών ήταν: «απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης», «μονάδα εντατικής θεραπείας», «ηθικά θέματα», «ιατρός», «νοσηλευτής», «ασθενής τελικού σταδίου». Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 15 δημοσιευμένα άρθρα. Οι ιατροί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να συζητήσουν την απόφαση ΜΕΑ όταν υπάρχει κακή πρόγνωση για τον ασθενή. Οι νοσηλευτές έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συζητούν πιο εύκολα με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους για αποφάσεις ΜΕΑ. Επίσης, επιθυμούν πιο συχνά τη συμμετοχή τους σε τέτοιες αποφάσεις. Όσον αφορά στους ιατρούς, φαίνεται ότι η εμπειρία τους στο χώρο της ΜΕΘ επηρεάζει τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Πολλοί από τους ιατρούς δεν γνωρίζουν αν υπάρχει νομική κάλυψη για την απόφαση ΜΕΑ. Συμπεράσματα: Η λήψη αποφάσεων όπως η ΜΕΑ αποτελεί σημείο προβληματισμού σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τους ηθικοδεοντολογικούς κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της ΚΑΑ. Οι διαφορετικές απόψεις των ιατρών και των νοσηλευτών όσον αφορά την απόφαση ΜΕΑ προκαλεί προβληματισμό και γι' αυτό κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν επιπλέον μελέτες ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Λέξεις κλειδιά: Απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης, μονάδα εντατικής θεραπείας, ηθικά θέματα, ιατρός, νοσηλευτής, ασθενής τελικού σταδίου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.