Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο κλάδος του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα: Οικονομική ανάλυση του υποκλάδου των μονάδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI)

Αθανάσιος Βοζίκης , Αντωνία Κασκαρέλη

Περίληψη

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γενικότερα και οι μονάδες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) ειδικότερα, άνοιξαν νέους ορίζοντες στην πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, προσφέροντας μια πρόσθετη, εξαιρετικά αξιόπιστη πληροφόρηση στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια σύντομη επισκόπηση του ιατροτεχνολογικού κλάδου σε παγκόσμιο και σε εγχώριο επίπεδο και ειδικότερα των μονάδων MRI στην Ελλάδα. Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δεδομένα που αφορούν το πλήθος, τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των μονάδων MRI για το έτος 2009. Για την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκαν απλές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Από την επισκόπηση του κλάδου στην Ελλάδα διαπιστώθηκε, ότι η αναλογία των μονάδων MRI ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσει την Ελλάδα σε παγκόσμια κλίμακα στην τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Από το σύνολο των μονάδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού μόλις το 13% βρίσκονται εγκατεστημένοι σε δημόσια νοσοκομεία, ενώ η ανισοκατανομή τους και οι ελλείψεις στην περιφέρεια είναι εμφανείς. Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται η επιτακτική ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού της προμήθειας, της δίκαιης κατανομής και της ορθολογικής χρήσης των μονάδων MRI στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά: Ιατροτεχνολογικό προϊόν, μονάδες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI), κόστος διαγνωστικών εξετάσεων, κατανομή των πόρων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.