Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συχνότητα στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς στηθαγχικά ενοχλήματα

Ειρήνη Κότσαλου , Αθανάσιος Κότσαλος , Αικατερίνη Αναστασάκη , Νικόλαος Δημακόπουλος , Νικόλαος Ζακόπουλος

Περίληψη

Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση στους διαβητικούς ασθενείς. Σκοπός: Μελετήθηκε ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης μυοκαρδίου (ΣΑΜ) στη διάγνωση της ΣΝ και η επίπτωσή της σε ασυμπτωματικούς και συμπτωματικούς διαβητικούς ασθενείς. Υλικό-Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 78 ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2, μέσης ηλικίας 62 ετών που προσήλθαν στο Καρδιοαγγειοχειρουργικό Ιατρείο του ΝΙΜΤΣ. Τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη ήταν η ρύθμιση του σακχάρου, η φαρμακευτική ρύθμιση της υπέρτασης, η απουσία βλάβης σε όργανα στόχους ή ιστορικού επέμβασης επαναιμάτωσης. Κατεγράφησαν οι παράγοντες κινδύνου για ΣΝ, το κληρονομικό ιστορικό, τυχόν προηγούμενο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή συμπτώματα ενδεικτικά ΣΝ , πληροφορίες για την χορηγηθείσα θεραπεία και κάθε εξεταζόμενος υπεβλήθη σε ΣΑΜ. Αποτελέσματα: Η μελέτη κατέδειξε τον υψηλό επιπολασμό ΣΝ (73%) στους ασυμπτωματικούς διαβητικούς ασθενείς του δείγματός μας και επιπλέον στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη (p<0,01) συχνότητα της νόσου στον ανδρικό πληθυσμό των διαβητικών σε σχέση με εκείνο των γυναικών. Επίσης, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας των ευρημάτων ισχαιμίας και τυπικών στηθαγχικών συμπτωμάτων (p<0,05), της διάρκειας του κλινικού διαβήτη (p=0,003), ενώ το είδος χορηγούμενης θεραπείας (p=0,37), τα άτυπα στηθαγχικά ενοχλήματα (p=0,15) και ο αριθμός των συνυπάρχοντων παραγόντων κινδύνου ΣΝ (p=0,23) αποδείχθηκαν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου. Συμπεράσματα: Το ΣΑΜ συμβάλει στην ανάδειξη της συνυπάρχουσας σιωπηρής ισχαιμίας και της διαβητικής αυτόνομης νευροπάθειας σε ασθενείς με ΣΔ, ιδίως σε ασυμπτωματικούς διαβητικούς, ενώ πλέον ο ΣΔ θεωρείται ισοδύναμο ΣΝ ανεξαρτήτως της παρουσίας Αρτηριακής Υπέρτασης. Συνεπώς, το ΣΑΜ μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη έναρξη κατάλληλης θεραπείας ΣΝ, σύμφωνα και με την σύσταση της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), Στεφανιαία Νόσος (ΣΝ), Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου (ΣΑΜ)

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.