Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παράγοντες που οδηγούν σε απουσία των φοιτητών νοσηλευτικής του TEI Αθήνας από τα μαθήματα

Αντωνία Καλογιάννη , Παντελής Στεργιάννης , Γεώργιος Ίντας , Γεώργιος Αργυρίου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Όλγα Καδδά , Ευρυδίκη Καμπά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου

Περίληψη

Η βραχυπρόθεσμη απουσία των φοιτητών Nοσηλευτικής από τις σπουδές τους είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει πολύ τους εκπαιδευτικούς. Η μη συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα θεωρείται μία ευρεία απειλή για την εκπαίδευση. Οι απουσίες σχετίζονται με κακές ακαδημαϊκές επιδόσεις, αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές και ανεπαρκής κοινωνικοποίηση. Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών για τις οποίες οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν προσέρχονται στα μαθήματα. Υλικό-Μέθοδος: Το πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 579 φοιτητές Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το 65,6% (Ν=380) φοιτούσαν στο τμήμα της Νοσηλευτικής Α΄ και το 34,4% (Ν=199) στο τμήμα της Νοσηλευτικής Β΄. Για τη συλλογή των δεδομένων, η οποία διήρκησε 12 μήνες, χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο. Για κάθε έτος χωριστικά έγινε μονομεταβλητή και πολυμεταβλητή λογαριθμιστική παλινδρόμηση με παράγοντες τις ερωτήσεις που διανεμήθηκαν. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS ver. 16. Αποτελέσματα: Η εργασία κατέχει σημαντικό ρόλο για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Επηρεάζει περισσότερο εκείνους που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα, p<0.001. Οι φοιτητές του πρώτου έτους είχαν 1,1 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρακολουθούν περισσότερες εβδομάδες μαθήματα το χρόνο σε σχέση με τους άλλους (B:-0.143, P:0.001, OR:0.867, 95%OR:0.798-0.942) και 3,8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συναντήσουν έναν μη προσιτό καθηγητή σε σχέση με τους άλλους (B:-1.350, P: 0.003, OR: 0.259, 95%OR:0.106-0.635). Οι φοιτητές του τέταρτου έτους είχαν 2,2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσουν σε σχέση με τους άλλους πως το ωράριο των μαθημάτων δεν ήταν εξυπηρετικό (B: 0.832, P: 0.024, OR: 2.298, 95% OR: 1.117-4.728). Συμπεράσματα: Η επαγγελματική ενασχόληση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα μη παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές της Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Οι κύριοι λόγοι απουσίας των μη εργαζόμενων φοιτητών από τις διαλέξεις είναι η μη μεταδοτικότητα του διδάσκοντα και το ότι εκείνος δεν είναι προσιτός.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική, απουσία, παρακολούθηση, διαλέξεις, φοιτητές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.