Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα

Άννα Καυγά , Ουρανία Γκοβίνα , Στέλιος Παρισσόπουλος , Ευγενία Βλάχου , Ζαμπία Βαρδάκη

Περίληψη

Το κίνητρο για να επιλέξει o φοιτητής ένα πρόγραμμα σπουδών έχει σχέση με τις προοπτικές και τις δυνατότητες που μπορεί να του προσφέρει. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των στόχων και των προσδοκιών των φοιτητών νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα. Υλικό – μέθοδος: Η μελέτη είναι συγχρονική, περιγραφική με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το δείγμα αποτέλεσαν 146 φοιτητές του Α΄ και του Ζ΄ εξαμήνου σπουδών που φοιτούσαν σε Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε με βάση τη βιβλιογραφία και το θεωρητικό πλαίσιο ταξινόμησης ανθρωπίνων στόχων του Ford. Οι στόχοι αυτοί είναι εσωτερικοί ή γνωστικοί και περιλαμβάνουν εμπειρίες, κοινωνική συμπεριφορά, αυτο-εκτίμηση και επίτευξη στόχων. Αποτελέσματα: Oι φοιτητές (45,5% από το Α΄ και 58,75% από το Ζ΄ εξάμηνο) επέλεξαν τη νοσηλευτική γιατί πιστεύουν ότι θα έχουν εξασφαλισμένη εργασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό και από τα δύο εξάμηνα (33% Α΄ και 27,5% Ζ΄) επηρεάστηκε, για την επιλογή του, από άτομα του περιβάλλοντός του. Σε ανοιχτή ερώτηση ποσοστό 57,14% από το Α΄ Εξάμηνο, σχολίασε ότι επέλεξε αυτό το επάγγελμα γιατί «επιθυμεί να προσφέρει» και ποσοστό 80% από το Ζ΄ Εξάμηνο γιατί «του αρέσει να φροντίζει τους άλλους». Το περιεχόμενο των σπουδών το θεωρεί πολύ ενδιαφέρον (ποσοστό 80,30% Α΄ και 53,75% Ζ΄ Εξάμηνο). Ποσοστό 95,35% του Α΄ και 98,75% του Ζ΄ Εξαμήνου σχολίασε ότι η φροντίδα των ασθενών τους προκαλεί συναισθήματα ικανοποίησης και ευτυχίας. Συμπεράσματα: Οι φοιτητές επιλέγουν το νοσηλευτικό επάγγελμα γιατί επιθυμούν να προσφέρουν. Η φροντίδα των ασθενών τους δημιουργεί πολύ θετικά συναισθήματα. Οι καθηγητές θα πρέπει να παρουσιάζουν στους φοιτητές όλους τους τομείς εργασίας καθώς και μια πιο ρεαλιστική άποψη της νοσηλευτικής.

Λέξεις κλειδιά: Φοιτητές νοσηλευτικής, προσδοκίες, νοσηλευτικό επάγγελμα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.