Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η τεχνική των Δελφών στη νοσηλευτική έρευνα. Μέρος 2ο: Μεθοδολογικοί προβληματισμοί

Δημήτριος Κοσμίδης , Σωτηρία Κουτσούκη , Δημήτρης Θεοφανίδης

Περίληψη

Η τεχνική των Δελφών (ΤτΔ) έχει χρησιμοποιηθεί ως μια καινοτόμος μέθοδος για την αλληλεπίδραση μιας ομάδας ειδικών με σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώσης και επιτυχούς πρόβλεψης. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν η επιστημολογική αξία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου και των βασικών τροποποιήσεων της. Αν και η τεχνική χρησιμοποιείται ευρέως, η επιστημονική αξία της εξακολουθεί να αμφισβητείται καθώς δομικά χαρακτηριστικά της δεν έχουν καθορισθεί απόλυτα. Σχετικά ερωτήματα αφορούν στην επιλογή των ειδικών, το μέγεθος του δείγματος, τον αριθμό των γύρων και τον επιθυμητό βαθμό ανωνυμίας και συναίνεσης. Σε αυτό το άρθρο γίνεται κριτική ανάλυση της εφαρμογής, των περιορισμών, της πρακτική αξίας και του επιστημονικό κύρος της ΤτΔ. Τα επόμενα δύο άρθρα επεξηγούν τον τρόπο ανάλυσης των αποτελεσμάτων καθώς και την χρήση και χρησιμότητα της μεθόδου στην νοσηλευτική έρευνα, εκπαίδευση και κλινική πράξη.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνική των Δελφών, νοσηλευτική έρευνα, ερευνητική μεθοδολογία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.