Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα υπό χημειοθεραπεία. Αξιολόγηση με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης HADS

Δημήτριος Καραπούλιος , Ιωάννης Γκέτσιος , Βικτωρία Ρίζου , Άννα Τσικλιτάρα , Στεφανία Κωστοπούλου , Χρυσάνθη Μπαλοδήμου , Νικολέττα Μάργαρη

Περίληψη

Ο καρκίνος και ειδικότερα ο καρκίνος πνεύμονα, ο οποίος αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας για τις ανεπτυγμένες χώρες. Εκτός από τα αμιγώς σωματικά προβλήματα, υψηλός είναι και ο επιπολασμός της ψυχολογικής νοσηρότητας. Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπολασμού δύο βασικών ψυχικών διαταραχών, του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Υλικό-Μέθοδος: Εκατόν είκοσι οκτώ ασθενείς (128) επαρχιακού νοσοκομείου συμπλήρωσαν ανώνυμα τη «Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης» (Hospital Anxiety and Depression Scale-HADS). Έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Αποτελέσματα: Το 55,5% του δείγματος ήταν άνδρες. Ποσοστό < 10 % των ασθενών είχε παρουσιάσει πολύ σοβαρές επιπλοκές. H εκτίμηση της συχνότητας της κατάθλιψης ήταν 18%, ενώ του άγχους 10% επί του δείγματος. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στην κατάθλιψη και το φύλο (p=0,035) και τις επιπλοκές του πεπτικού συστήματος και του άγχους (p=0,002). Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Το φύλο και οι επιπλοκές από το πεπτικό σύστημα φαίνονται να σχετίζονται με τις ψυχολογικές διαταραχές.

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος πνεύμονα, κατάθλιψη, άγχος, επιπλοκές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.