Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μαθηματικές γνώσεις και υπολογισμός φαρμακευτικών δοσολογιών: Απαραίτητες κλινικές δεξιότητες για το νοσηλευτή

Ευστράτιος Αθανασάκης

Περίληψη

Οι νοσηλευτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους διαχειρίζονται καταστάσεις όπου η γνώση μαθηματικών είναι απαραίτητη. Μια από αυτές τις καταστάσεις αποτελεί ο υπολογισμός δοσολογιών των φαρμάκων που πρόκειται να χορηγηθούν σε ασθενείς. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις μαθηματικές γνώσεις και τις δεξιότητες υπολογισμού φαρμακευτικών δοσολογιών σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση δημοσιευμένων ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων από τον Ιανουάριο του 1989 έως το Μάρτιο του 2012, στη βάση δεδομένων Pubmed. Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: νοσηλευτές, μαθηματικές δεξιότητες, αριθμητικές δεξιότητες και δεξιότητες υπολογισμού φαρμακευτικών δοσολογιών. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται πως αρκετές ερευνητικές μελέτες διερευνούν τις μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες υπολογισμού φαρμακευτικών δοσολογιών των φοιτητών νοσηλευτικής. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών υποδεικνύουν πως οι φοιτητές έχουν μειωμένες δεξιότητες στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων και υπολογισμών φαρμακευτικών δοσολογιών. Σε αντίθεση με τους φοιτητές, οι νοσηλευτές που εργάζονται είναι πιθανότερο να έχουν καλύτερες επιδόσεις στον υπολογισμό δοσολογιών. Εκτός από την εκτίμηση των δεξιοτήτων των φοιτητών, σε αρκετές μελέτες αξιολογήθηκε η εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ενίσχυση του τρόπου υπολογισμού φαρμακευτικών δοσολογιών. Η επάρκεια στην εκτέλεση υπολογισμών φαρμακευτικών δοσολογιών αποτελεί προληπτικό μέτρο των λαθών κατά την προετοιμασία και χορήγηση φαρμάκων. Συμπεράσματα: Οι μαθηματικές γνώσεις και ο υπολογισμός φαρμακευτικών δοσολογιών αποτελούν αλληλένδετες έννοιες και απαραίτητες κλινικές δεξιότητες για το νοσηλευτή. Το γεγονός ότι οι φοιτητές νοσηλευτικής δεν έχουν ικανοποιητικές δεξιότητες υπολογισμού δοσολογιών, ίσως να αποτελεί ένα θέμα στο οποίο οι φορείς της νοσηλευτικής εκπαίδευσης πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους. Η περαιτέρω διερεύνηση των ικανοτήτων υπολογισμού δοσολογιών των νοσηλευτών θεωρείται απαραίτητη.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτές, μαθηματικές δεξιότητες, αριθμητικές δεξιότητες, δεξιότητες υπολογισμού φαρμακευτικών δοσολογιών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.