Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Μαρία Πολυκανδριώτη , Γεωργία Φούκα

Περίληψη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερες μελέτες επισημαίνουν τη σχέση ψυχικών διαταραχών (άγχους και κατάθλιψης) και στεφανιαίας νόσου. Σκοπός: της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη σχέση άγχους, κατάθλιψης και στεφανιαίας νόσου και τους κοινούς μηχανισμούς πρόκλησης των δύο νοσημάτων. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη σχέση και τους κοινούς μηχανισμούς πρόκλησης που συνδέουν τη στεφανιαία νόσο με το άγχος και την κατάθλιψη. Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η αιτιοπαθογένεια αυτής της σχέσης δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Οι κυριότεροι μηχανισμοί που συνδέουν τη ψυχική υγεία με τη στεφανιαία νόσο, είναι: α) Ψυχοβιολογικοί μηχανισμοί συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, στο ορμονικό και στο ανοσοποιητικό σύστημα και β) μηχανισμοί συμπεριφοράς που αφορούν κυρίως στη συμμόρφωση στη θεραπεία και στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Επιπλέον, είναι ευρέως αποδεκτό, ότι το άγχος και η κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο αποτελούν δείκτη κακής πρόγνωσης της νόσου. Συμπεράσματα: Η εκτίμηση και αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης που βιώνουν οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: Στεφανιαία νόσος, άγχος, κατάθλιψη, αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.