Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Δικαιώματα παιδιατρικού ασθενή

Ιωάννης Κουτελέκος

Περίληψη

Ο Κώδικας των Δικαιωμάτων των παιδιών παρέχει μια μοναδική, παιδοκεντρική προσέγγιση για τα παιδιατρικά προβλήματα και γενικότερα ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά στην αναγνώριση της σπουδαιότητας του Κώδικα των Δικαιωμάτων των παιδιών, τα αποτελέσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι αντικρουόμενα καθώς σε κάποιες χώρες έχει συντελεστεί ελάχιστη πρόοδος ενώ ουσιαστική αλλαγή σε κάποιες άλλες. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερευνητικών μελετών το πιο σημαντικό ζήτημα είναι να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη στα παιδιά είναι σε θέση να εφαρμόζουν στην καθημερινή κλινική πράξη το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία. Το πιο σημαντικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη θεραπεία τους. Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι τα παιδιά χρειάζονται την παροχή μιας ολιστικής φροντίδας βασισμένη στις ανάγκες τους και στο αναπτυξιακό τους στάδιο.

Λέξεις κλειδιά: Δικαιώματα παιδιού, παιδιατρικός ασθενής, ολιστική φροντίδα παιδιού

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.