Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της Ορμονικής Θεραπείας Υποκατάστασης (ΟΘΥ) στην ψυχική κατάσταση των εμμηνοπαυσιακών γυναικών

Ευγενία Βλάχου , Ουρανία Γκοβίνα , Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Γεωργία Φούκα , Ευαγγελία Μωϋσιάδου , Ελένη Θεοδοσοπούλου

Περίληψη

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική κατάσταση των γυναικών κατά την εμμηνόπαυση έχουν αποτελέσει συχνό αντικείμενο έρευνας στο παρελθόν. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των ψυχολογικών προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες που λαμβάνουν Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης (ΟΘΥ), σε σύγκριση με εκείνες που δε λαμβάνουν. Υλικό-Μέθοδος: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 216 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 40 ως 60 ετών, που κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες και εκτιμήθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους μεσοδιαστήματος έξι μηνών. Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν 100 γυναίκες που λάμβαναν ΟΘΥ για τουλάχιστον τρεις μήνες και τη δεύτερη 116 γυναίκες που δε λάμβαναν ΟΘΥ. Χρησιμοποιήθηκε Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, και οι Κλίμακες Εκτίμησης Συμπτωμάτων Εμμηνόπαυσης (Greene), Άγχους (Hamilton) και Κατάθλιψης (CES-D). Αποτελέσματα: Το 46,3% των γυναικών λάμβανε ΟΘΥ, ενώ 53,7% όχι. Στην πρώτη συνέντευξη, οι μέσες τιμές της κλίμακας Greene βρέθηκαν στην πρώτη ομάδα 13,21±9,61 και στη δεύτερη 25,33±12,25, (p<0,001). Στη δεύτερη συνέντευξη οι μέσες τιμές ήταν 9,17±6,93 και 28,65±13,25 αντιστοίχως (p<0,001). Ως προς το Άγχος (Κλίμακα Hamilton), στην πρώτη συνέντευξη οι μέσες τιμές της πρώτης ομάδας βρέθηκαν 5,74±8,29 και στη δεύτερη 19,28±11,90 (p<0,001), ενώ στη δεύτερη συνέντευξη οι μέσες τιμές ήταν 4,43±7,75 και 19,47±11,75 αντιστοίχως (p<0,001), ξεπερνώντας το όριο διαγνώσεως κλινικά αγχώδους συνδρομής. Τέλος, οι μέσες τιμές της Κατάθλιψης (Κλίμακα CES-D) στην πρώτη συνέντευξη ήταν 10,33±7,58 στην πρώτη ομάδα και 11,20±11,22 στη δεύτερη (p<0,001), ενώ στη δεύτερη συνέντευξη 8,61±6,25 στην πρώτη ομάδα και 11,82±11,59 στη δεύτερη (p<0,001). Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης ερμηνεύει το 49,4%, το 28,4% και το 17,1% της διακύμανσης για τις κλίμακες Greene, Hamilton και CES-D αντίστοιχα (Β=-4,563, p<0,001, Β=-3,012, p=0,005 και Β=-4,175, p<0,001 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Η λήψη ΟΘΥ φαίνεται ότι προσφέρει σημαντική ανακούφιση στα ψυχολογικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Οι δημογραφικοί παράγοντες ωστόσο τροποποιούν την κατάσταση και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά: Εμμηνόπαυση, ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, συμπτώματα εμμηνόπαυσης, άγχος, κατάθλιψη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.