Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κριτική αποτίμηση της επιρροής του προτύπου της Nightingale στην Νοσηλευτική εκπαίδευση στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στην Αμερική

Αλεξάνδρα Δημητριάδου-Παντέκα , Μαρία Λαβδανίτη

Περίληψη

Η προσωπικότητα της Nightingale, οι αξίες της, το όραμά της, οι οργανωτικές δεξιότητες της και οι επιτυχίες της έθεσαν τα θεμέλια της Νοσηλευτικής ως επάγγελμα. Η φιλοσοφία που διατηρούσε για την Νοσηλευτική, το οργανωτικό πλαίσιο και το εκπαιδευτικό σύστημα που επέλεξε υπήρξαν βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την Νοσηλευτική εκπαίδευση επί ένα περίπου αιώνα . Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η κριτική αποτίμηση της επιρροής του προτύπου της Nightingale στη Νοσηλευτική εκπαίδευση και της διασύνδεσής της με το Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στην Αμερική. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων pub med, και Google scholar, Medline, Scopus. Η αναζήτηση περιλάμβανε μελέτες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιηθήκαν ήταν «Νοσηλευτική εκπαίδευση», «Nightingale», «Ελλάδα», «Αγγλία», «ΗΠΑ» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Κατά την αντίληψή της Nightingale ο στόχος της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης ήταν η χριστιανική ηθική και πνευματική ανάπτυξη του χαρακτήρα της Νοσηλεύτριας και η ανάπτυξη της τεχνικής της ικανότητας. Τρία στοιχεία οδήγησαν στην επιτυχία του εγχειρήματός της: ο τρόπος επιλογής των σπουδαστριών, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης και το σύστημα εκπαίδευσης. Το σύστημα εκπαίδευσης που επέλεξε για τη σχολή της η Nightingale και αποτέλεσε και το πρότυπο που υιοθετήθηκε από όλες τις σχολές σε όλο τον κόσμο, περιλάμβανε κάποια θεωρητικά μαθήματα και πολύ πρακτική άσκηση. Η μέθοδος εκπαίδευσης που κυριάρχησε ήταν αυτή της μαθητείας. Συμπεράσματα: Το καθεστώς εκπαίδευσης που επέβαλε η μεταρρύθμιση της Nightingale στην Ευρώπη, ίσχυσε για περισσότερα από εκατό έτη. Το σύστημα άλλαξε αν και τα περισσότερα στοιχεία του παλαιού συστήματος εκπαίδευσης συνυπάρχουν μέσα στο καινούργιο. Απαιτούνται καινούργιες έρευνες στον ελληνικό και διεθνή χώρο που να αφορούν τη νοσηλευτική εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική εκπαίδευση, Nightingale, Ελλάδα, Αγγλία, ΗΠΑ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.