Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Προσδοκίες

Ιωάννης Κουτελέκος , Νικόλαος Χαλιάσος

Περίληψη

Η προσδοκία αποτελεί πολυσύνθετη δυναμική έννοια που έχει εφαρμογή στον τομέα της υγείας. Πολλοί μελετητές έχουν αναπτύξει ποικίλες θεωρίες για τις προσδοκίες. Η αυτεπάρκεια και η τροποποίηση συμπεριφοράς αποτελούν σημείο-κλειδί για την εκπλήρωση μιας ατομικής προσδοκίας. Εκτός από τις ατομικές προσδοκίες, σημαντικό ρόλο κατέχουν και οι κοινωνικές προσδοκίες όπως προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση των ατόμων. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, η προσδοκία περιγράφει κυρίως τι περιμένουν οι χρήστες υπηρεσιών υγείας να συναντήσουν και τι θα ήθελαν να συναντήσουν από αυτές.

Λέξεις κλειδιά: Προσδοκίες, αυτεπάρκεια, συμπεριφορά, υπηρεσίες υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.