Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση βιωμάτων ανεπιθύμητων συμπεριφορών σε φοιτητές νοσηλευτικής

Ιωάννα Χριστοπούλου , Άννα Κουρτεσοπούλου , Α. Κουρτεσοπούλου , Ελένη Σιαμάγκα

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει βιώματα παρενόχλησης που πιθανόν φοιτητές της νοσηλευτικής βίωσαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. τόσο στο χώρο το πανεπιστημίου όσο και στους χώρους των νοσοκομείων όπου παρακολουθούσαν τη πρακτική του άσκηση. Εφαρμόστηκε η τροποποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου των Rautio, Sunnari, Nuutinen και Laitala (2005). . Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 104 φοιτητές της νοσηλευτικής (18 άνδρες και 86 γυναίκες), ηλικίας από 20 έως 26 ετών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την χρησιμοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS 10.0 for Windows, ενώ οι αναλύσεις που έγιναν ήταν χ2 για την εξακρίβωση τυχόν επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών στην συχνότητα εμφάνισης των βιωμάτων. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι: (α) Οι φοιτητές είχαν περισσότερα βιώματα άσχημου τρόπου ομιλίας από καθηγητή, λεκτικής και σωματικής παρενόχλησης από συμφοιτητές αλλά και αρνητικών σχόλιων για τη καριέρα τους από ασθενείς. Ενώ οι φοιτήτριες περισσότερες απειλές από το νοσοκομειακό προσωπικό, (β) οι ηλικίες 23-26 ήταν πιο ευάλωτες στην εκμετάλλευση εργασιών από καθηγητές τους καθώς και στην άδικη κρίση και λεκτική παρενόχληση από νοσοκομειακό προσωπικό, (γ) οι φοιτητές της πρακτικής άσκησης δήλωσαν συχνότερη εκμετάλλευση από καθηγητές, λεκτική παρενόχληση και άδικη κρίση από νοσοκομειακό προσωπικό και (δ) οι φοιτητές που εργάζονταν σε νοσοκομείο είχαν βιώσει υποτιμητική συμπεριφορά από νοσοκομειακό προσωπικό και αρνητικά σχόλια από καθηγητές σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με όσους δεν εργάζονταν.

Λέξεις κλειδιά: Παρενόχληση,  εκπαίδευση,  φοιτητές νοσηλευτικής 

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.