Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σχέση της παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων με την απόδοση στις τελικές εξετάσεις, σε φοιτητές νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας

Χριστίνα Μαρβάκη , Μαρία Πολυκανδριώτη , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Αντωνία Καλογιάννη , Λεωνίδας Βασταρδής , Γεώργιος Αργυρίου , Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη

Η παρακολούθηση της διδακτικής παράδοσης των μαθημάτων, αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες που κα- θορίζει την επίδοση των φοιτητών. Η διδακτική παράδοση ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγεί- ας, αποτελεί θέμα υψίστης σπουδαιότητας. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων επηρεάζει την απόδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις και κατ’ επέκταση την τελική βαθμολογία φοιτητών του τμήματος Νοση- λευτικής Α΄ του ΑΤΕΙ Αθήνας. Υλικό και μέθοδος : Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 204 φοιτητές που εγγράφηκαν στο μάθημα της «Χειρουργι- κής Νοσηλευτικής» του Γ΄ εξαμήνου και 184 φοιτητές που εγγράφηκαν στο μάθημα της «Επείγουσας Νοσηλευτικής» του Στ΄ εξαμήνου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Αποτελέσματα : Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι από τους φοιτητές που είχαν παρακολουθή- σει το μάθημα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής είχε επιτυχία στις το 63,5 %, ενώ από τους φοιτητές που δεν είχαν παρα- κολουθήσει το μάθημα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής είχε επιτυχία στις εξετάσεις μόνο το 36,5%, ρ

Λέξεις κλειδιά: παρακολούθηση μαθημάτων, ενδιάμεση αξιολόγηση, σχέση με την τελική βαθμολογία των νοσηλευτών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.