Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Χαρακτηριστικά της Παρακολούθησης Τηλεόρασης από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στην Ελλάδα

Τριανταφυλλιά Νατσιοπούλου , Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου

Περίληψη

Οι έρευνες έχουν μελετήσει τις πολλαπλές επιδράσεις της τηλεόρασης (TV) στα παιδιά. Η παρούσα μελέτη διερευνά τα χαρακτηριστικά της παρακολούθησης TV από παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς και αν αυτά σχετίζονται με δημογραφικούς παράγοντες. Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που είχε 23 ερωτήσεις κλειστού τύπου, στις οποίες απάντησαν γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 71,8% των παιδιών επηρεάζεται σε πολλούς τομείς της ζωής του από την TV και ιδιαίτερα τα αγόρια (ρ<0,01). Στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση παρατηρήθηκε ανάμεσα στην παρέμβαση των γονέων, με συζήτηση ή επίβλεψη των όσων βλέπει το παιδί, και α) την περιοχή διαμονής της οικογένειας (ρ<0,05), β) το κοινωνι- κο-οικονομικό επίπεδο (ρ<0,01) με βάση γ) το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ρ<0,01). Τα νήπια παρακολουθούν κυρίως παιδικές εκπομπές (μέχρι 2 ώρες την ημέρα), αλλά οι γονείς στις αγροτικές περιοχές, με κατώτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και μόρφωση, περνούν λιγότερη ώρα συζητώντας μαζί τους για ό,τι έχουν δει, οπότε τα παιδιά αξιοποιούν λιγότερο τα θετικά στοιχεία ενός προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά: παιδιά προσχολικής ηλικίας, χαρακτηριστικά παρακολούθησης TV

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.