Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ενημέρωση Ασθενών με Μόνιμο Βηματοδότη Καρδιάς

Μαρία Πολυκανδριώτη , Άγγελος Τσαλκάνης , Αικατερίνη Μαρβάκη , Δ. Λάμπρου , Α. Κουρτελέση , Μαρία Αβραμίκα , Γεωργία Καρκούλη

Περίληψη

Ο βηματοδότης αποτελεί ηλεκτρονική συσκευή υψηλής τεχνολογίας, η οποία εμφυτευόμενη ή μη στο σώμα του αρρώστου υποκαθιστά με επιτυχία το έργο του φυσιολογικού καρδιακού βηματοδότη, δηλαδή του φλεβόκομβου, όταν αυτός αδυνατεί, πρόσκαιρα ή μόνιμα να λειτουργήσει με επιτυχία. Η χρησιμοποίηση του βοήθησε σημαντικά στη θεραπεία των ασθενών με προβλήματα καρδιακού ρυθμού.
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης έρευνας ήταν να καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης των σχετιζόμενων με την πάθηση συμπτωμάτων, των μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς και των δραστηριοτήτων που πρέπει να αποφεύγονται και να εκτιμηθεί ο βαθμός ενημέρωσης των ατόμων μετά την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη για την καλή λειτουργία του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλε- σαν 68 ασθενείς, στους οποίους είχε τοποθετηθεί μόνιμος καρδιακός βηματοδότης και νοσηλεύονταν σε γενικό νοσοκομείο της Αθήνας και του Πειραιά. Η συλλογή των στοιχείων προέκυ- ψε κατόπιν συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου με προσωπική συνέντευξη των ατόμων από τον ερευνητή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 68 άτομα με εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη που μελετήθηκαν σε ποσοστό 55,9% ήταν άνδρες και 44,1% γυναίκες. Ως προς την επαγγελματική κατάσταση, οι συνταξιούχοι αποτελούσαν το μεγαλύτερο πληθυσμό της μελέτης σε ποσοστό 63,2%, ενώ ως προς το μορφωτικό επίπεδο οι απόφοιτοι δημοτικού ανέρχονταν σε ποσοστό το 42,6%. Μετά την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη, κανένα σύμπτωμα δεν εμφανίστηκε σε ποσοστό 27,9%, ενώ η ζάλη αποτέλεσε το σύμπτωμα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε ποσοστό 16,2%. Οσον αφορά τις επιπλοκές, το 61,8% δεν παρουσίασε καμία επιπλοκή, ενώ η απομάκρυνση ηλεκτροδίου από τη σωστή θέση ήταν η συχνότερη με ποσοστό εμφάνισης 33,3%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Νοσηλευτική προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης ενημέρωση και διδασκαλία των ασθενών με μόνιμο βηματοδότη και οι ανάλογες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του ασθενούς με το νέο τρόπο ζωής και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Λέξεις κλειδιά: μόνιμος βηματοδότης καρδιάς, επιπλοκές, συμπτώματα, ενημέρωση ασθενή

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.