Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Αξία της Πληροφορίας για τη Λήψη Αποφάσεων σ’ έναν Οργανισμό

Ελένη Λαχανά

Περίληψη

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της διεύθυνσης αποτελούν και οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η λήψη των αποφάσεων. Όμως, ο όγκος των πληροφοριών που διακινούνται σ' έναν Οργανισμό είναι τεράστιος. Η σωστή και κατάλληλη διαχείριση του όγκου των πληροφοριών αυτών δεν μπορεί να γίνει πλέον αποτελεσματικά με τα συμβατικά μέσα που οδηγούν σε πληροφοριακή συμφόρηση και αδυναμία αξιοποίησης όλου του χρήσιμου υλικού . Στους εξαιρετικά πολύπλοκους Οργανισμούς υγείας, όπως είναι το Νοσοκομείο, στο οποίο απαιτείται ο συντονισμός και ο εκσυγχρονισμός πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων, η ύπαρξη αποτελεσματικών δικτύων επικοινωνίας καθώς και η εισαγωγή και κατάλληλη ανάπτυξη της πληροφορικής αποτελούν σήμερα τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή άσκηση της διεύθυνσης σε όλες τις υπηρεσίες τους. Η αξία της πληροφορίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, επειδή μπορεί ουσιαστικά να αποπροσανατολίσει το manager.

Λέξεις κλειδιά: πληροφορία, επικοινωνία, οργανισμός, απόφαση, διοίκηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.