Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 4, Αρ. 4 (2005): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2005

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 4, Αρ. 4 (2005): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2005

Ανασκόπηση

Η Αξία της Πληροφορίας για τη Λήψη Αποφάσεων σ’ έναν Οργανισμό | 159-162

Ελένη Λαχανά

ΠερίληψηMore

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της διεύθυνσης αποτελούν και οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η λήψη των αποφάσεων. Όμως, ο όγκος των πληροφοριών που διακινούνται σ' έναν Οργανισμό είναι τεράστιος. Η σωστή και κατάλληλη διαχείριση του όγκου των πληροφοριών αυτών δεν μπορεί να γίνει πλέον αποτελεσματικά με τα συμβατικά μέσα που οδηγούν σε πληροφοριακή συμφόρηση και αδυναμία αξιοποίησης όλου του χρήσιμου υλικού . Στους εξαιρετικά πολύπλοκους Οργανισμούς υγείας, όπως είναι το Νοσοκομείο, στο οποίο απαιτείται ο συντονισμός και ο εκσυγχρονισμός πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων, η ύπαρξη αποτελεσματικών δικτύων επικοινωνίας καθώς και η εισαγωγή και κατάλληλη ανάπτυξη της πληροφορικής αποτελούν σήμερα τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή άσκηση της διεύθυνσης σε όλες τις υπηρεσίες τους. Η αξία της πληροφορίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, επειδή μπορεί ουσιαστικά να αποπροσανατολίσει το manager.

Λέξεις κλειδιά: πληροφορία, επικοινωνία, οργανισμός, απόφαση, διοίκηση

Οι Επιδράσεις του Υποβαθμισμένου Περιβάλλοντος στην Υγεία των Φτωχών Παιδιών | 163-166

Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου

ΠερίληψηMore

Στο άρθρο αυτό θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά ενός υποβαθμισμένου κοινωνικό- οικονομικά περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν παράγοντες κινδύνου
Για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Οι πηγές στρες αυτού του περιβάλλοντος (π.χ. ηχορύπανση, φτωχή ποιότητα αέρα και νερού, εγκληματικότητα κ.λπ) επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη βιοσωματική, όσο και την ψυχική υγεία των παιδιών που ζουν εκεί. Τα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο εκτεθειμένα σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. ζουν κοντά σε χωματερές ή σε τοξικά απόβλητα) αλλά και σε κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με την υγεία τους (π.χ. δεν έχουν προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας). Η πολυπλοκότητα όμως του περιβαλλοντικού αυτού στρες σχετίζεται άμεσα με την παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Λέξεις κλειδιά: υποβαθμισμένο περιβάλλον, παιδί και φτώχεια, παιδική νοσηρότητα

Διαθλαστική Χειρουργική με Excimer Λέιζερ-La sik | 167-173

Παναγιώτης Δρακόπουλος , Αθηνά Πλακίτση

ΠερίληψηMore

Η LASIK (laser in situ keratomileusis) είναι μια από τις mo δημοφιλείς διαθλαστικές επεμβάσεις. Είναι ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική. Για τη διαδικασία του LASIK χρησιμοποιείται το εργαλείο του μικροκερατόμου και το excimer λέιζερ. Η μέθοδος του LASIK διορθώνει μεγάλο εύρος διαθλαστικών ανωμαλιών, έχει γρήγορη αποκατάσταση όρασης, ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και γρήγορη αποθεραπεία. Οι επιπλοκές είναι περιορισμένες και η αντιμετώπισή τους είναι σαφέστατα καθορισμένη.

Λέξεις κλειδιά: κερατοειδής, excimer λέιζερ, διαθλαστική χειρουργική

Ειδικό Άρθρο

Χρήση Αντιβιοτικών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Προβλήματα - Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών | 174-180

Ελένη Αποστολοπούλου

ΠερίληψηMore

Οι ασθενείς που εισάγονιαι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε μια πιθανή λοίμωξη λόγω της βαρύτητας της νόσου και των διεισδυτικών συσκευών. Εκτός από το γενικό πρόβλημα της εμφάνισης της λοίμωξης, η ανάπτυξη των ανθεκτικών μικροοργανισμών στους αντιβιοτικούς παράγοντες αποτελεί μια άλλη δυσκολία στη ΜΕΘ. Η υψηλή συχνότητα των ανθεκτικών οργανισμών στα αντιβιοτικά (ΑΟΑ) αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε πολλές χώρες. Αυτές οι αντοχές αυξάνουν τις θεραπευτικές αποτυχίες, το κόστος και τη νοσηρότητα κυρίως των ΜΕΘ.
Οι ΑΟΑ αναπτύσσονται κυρίως στη ΜΕΘ προφανώς λόγω της μεγάλης αντιβιοτικής χρήσης. Έτσι, είναι χρήσιμο να αναπτυχθούν πολιτικές ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών για να μειωθεί η αντιβιοτική χρήση και η επιλεγμένη πίεση που δημιουργεί η χρήση των αντιβιοτικών. Οι περισσότεροι ειδικοί στα λοιμώδη νοσήματα και στον έλεγχο των λοιμώξεων προτείνουν τώρα αυστηρό περιορισμό στη χρήση αντιβιοτικών. Διάφορες στρατηγικές που εστιάζουν στη χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων έχουν προταθεί για τον έλεγχο της εμφάνισης της αντοχής. Αυτές περιλαμβάνουν: ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων, αυστηρό έλεγχο, διακοπή ή περιορισμό των παραγόντων, χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων σε συνδυασμό και κυκλική εναλλαγή των διαθέσιμων αντιβιοτικών.

Λέξεις κλειδιά: νοσοκομειακή λοίμωξη, αντιβιοτικά, πολιτικές

Η Πειθαρχική Ευθύνη κατά την Ενάσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος | 181-188

Φιλομήλα Ομπέση

ΠερίληψηMore

Οι Έλληνες νοσηλευτές, είτε εργάζονται στο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση που διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία επισύρουν πειθαρχικές ποινές. Η όλη διαδικασία προβλέπεται από λεπτομερείς νομοθετικές διατάξεις γενικού ή ειδικότερου περιεχομένου. Στους νοσηλευτές που εργάζονται ως υπάλληλοι ΝΠΔΔ στα νοσοκομεία και τα κέντρα Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ (Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών) εφαρμόζεται το πειθαρχικό καθεστώς που προβλέπε- ται από το ν. 3329/2005 «για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 2683/1999).
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα νοσηλευτές υπέχουν πειθαρχική ευθύνη έναντι του εργοδότη τους, εάν και εφόσον η επιχείρηση (ηδιωτική κλινική) διαθέτει Κανονισμό Εργασίας, ο δε Κανονισμός περιλαμβάνει σχετικές πειθαρχικές διατάξεις. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν προβλέπσνται από το ν. 3789/1957, ενώ η πειθαρχική διαδικασία από τον Κανονισμό Εργασίας. Παραπέρα, όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα υπόκεινται στις πειθαρχικές διατάξεις του ν.3235/2004 «Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.)».
Η παρούσα δημοσίευση αναλύει διεξοδικά τις πειθαρχικές διατάξεις των προαναφερθέντων νομοθετημάτων.

Λέξεις κλειδιά: νοσηλευτική, ευθύνη, πειθαρχική ευθύνη

Η Εφαρμογή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | 189-198

Ιωάννα Γιαρένη

ΠερίληψηMore

Στο άρθρο αναλύονται οι ρυθμίσεις του νεοψηφισθέντος νόμου 3305/2006 με τίτλο «Η εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». Συγκεκριμένα, εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι όροι διάθεσης και διακίνησης του γεννητικού υλικού. Επίσης, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας επί του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού. Τέλος, ο Νόμος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρύο συντήρησης και θεσπίζει σε βάρος των παρανομούντων ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Λέξεις κλειδιά: Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Διάθεση, διακίνηση και έρευνα γεννητικού υλικού, Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

Έρευνα

Σύγκριση της Αξιοπιστίας των Κλιμάκων Waterlow και Norton ως προς την πρόβλεψη της Εμφάνισης Κατακλίσεων σε Ασθενείς Νοσηλευόμενους σε Παθολογική Κλινική | 199-203

Ειρήνη Καραμούτσου , Σπυριδούλα Νταντούμη , Βικτωρία Δημοπούλου , Νικόλαος Κομιτόπουλος

ΠερίληψηMore

Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση 2 κλιμάκων που αξιολογούν τον κίνδυνο εμφάνισης κατακλίσεων (Waterlow vs Norton), σε νοσηλευόμενους ηλικιωμένους ασθενείς. Υλικό της μελέτης απετέλε- σαν 72 ασθενείς, 28 άνδρες και 44 γυναίκες ηλικίας 81 ±8 ετών, που νοσηλεύτηκαν στη Β’ Παθολογική κλινική του νοσοκομείου και αντιμετώπιζαν προβλήματα κινητικής αναπηρίας. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 14 ±6 ημέρες. Η καταγραφή των στοιχείων σε κάθε ασθενή περιελάμβανε αρχικά τη μέτρηση του score σε κάθε κλίμακα και ακολούθως την καθημερινή επιτήρηση για την εμφάνιση νέας κατάκλισης σταδίου Π. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν την ίδια φροντίδα για την πρόληψη των κατακλίσεων βάσει του πρωτοκόλλου της κλινικής. Αποτελέσματα: Κατάκλιση εμφάνισαν 22 ασθενείς (28%) εντός 5-20 ημερών από την εισαγωγή τους. Η ευαισθησία και η ειδικότητα για την κλίμακα Waterlow με συνολικό αποτέλεσμα >20 και την κλίμακα Norton με συνολικό αποτέλεσμα<8 ήταν συγκρίσιμες (ευαισθησία 96% και 94% και ειδικότητα 75% και 81%, αντιστοίχως). Συμπεραίνεται ότι και οι 2 κλίμακες, υπό την προϋπόθεση της χρήσης αυστηρότερων ορίων στην αξιολόγηση του συνολικού αποτελέσματος,αποτελούν αξιόπιστα και χρήσιμα εργαλεία για την εντόπιση νοσηλευόμενων ασθενών, με υψηλό κίνδυνο δημιουργίας κατακλίσεων.

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακες Waterlow, Norton, Κατακλίσεις, Νοσηλευόμενοι

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.