Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Εφαρμογή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Ιωάννα Γιαρένη

Περίληψη

Στο άρθρο αναλύονται οι ρυθμίσεις του νεοψηφισθέντος νόμου 3305/2006 με τίτλο «Η εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». Συγκεκριμένα, εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι όροι διάθεσης και διακίνησης του γεννητικού υλικού. Επίσης, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας επί του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού. Τέλος, ο Νόμος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρύο συντήρησης και θεσπίζει σε βάρος των παρανομούντων ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Λέξεις κλειδιά: Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Διάθεση, διακίνηση και έρευνα γεννητικού υλικού, Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.