Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Παχυσαρκία σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας

Ζαχαρένια Ανδρουλάκη , Κωνσταντίνα Σφακιωτάκη , Μιχαήλ Ρούκης , Νικόλαος Ερηνάκης , Γεώργιος Σταυρουλάκης

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά σχολικής ηλικίας για την εκτίμηση της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία στην Κρήτη φθάνει το 39%.
Υλικό - Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 168 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών του 52ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου. Μετρήθηκε το ακριβές βάρος και το ύψος των παιδιών και υπολογίστηκε ο ΒΜΙ (Δείκτης Μάζας Σώματος). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε στο Access software.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 168 παιδιών τα 37 (22%) ήταν παχύσαρκα, τα 37 (22%) ήταν υπέρβαρα, τα 89 (53%) ήταν φυσιολογικά και τα 5 (2,97%) ήταν λιποβαρή.
Συμπεράσματα: Η παιδική παχυσαρκία δεν πρέπει να θεωρείται απλά και μόνο πρόβλημα αισθητικής, διότι δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους στην υγεία των παιδιών από ό,τι η παχυσαρκία που αναπτύσσεται στην ενήλικη ζωή.

Λέξεις κλειδιά: Παιδική παχυσαρκία, Δείκτης Μάζας Σώματος, πρόληψη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.