Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σύγκριση της Αξιοπιστίας των Κλιμάκων Waterlow και Norton ως προς την πρόβλεψη της Εμφάνισης Κατακλίσεων σε Ασθενείς Νοσηλευόμενους σε Παθολογική Κλινική

Ειρήνη Καραμούτσου , Σπυριδούλα Νταντούμη , Βικτωρία Δημοπούλου , Νικόλαος Κομιτόπουλος

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση 2 κλιμάκων που αξιολογούν τον κίνδυνο εμφάνισης κατακλίσεων (Waterlow vs Norton), σε νοσηλευόμενους ηλικιωμένους ασθενείς. Υλικό της μελέτης απετέλε- σαν 72 ασθενείς, 28 άνδρες και 44 γυναίκες ηλικίας 81 ±8 ετών, που νοσηλεύτηκαν στη Β’ Παθολογική κλινική του νοσοκομείου και αντιμετώπιζαν προβλήματα κινητικής αναπηρίας. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 14 ±6 ημέρες. Η καταγραφή των στοιχείων σε κάθε ασθενή περιελάμβανε αρχικά τη μέτρηση του score σε κάθε κλίμακα και ακολούθως την καθημερινή επιτήρηση για την εμφάνιση νέας κατάκλισης σταδίου Π. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν την ίδια φροντίδα για την πρόληψη των κατακλίσεων βάσει του πρωτοκόλλου της κλινικής. Αποτελέσματα: Κατάκλιση εμφάνισαν 22 ασθενείς (28%) εντός 5-20 ημερών από την εισαγωγή τους. Η ευαισθησία και η ειδικότητα για την κλίμακα Waterlow με συνολικό αποτέλεσμα >20 και την κλίμακα Norton με συνολικό αποτέλεσμα<8 ήταν συγκρίσιμες (ευαισθησία 96% και 94% και ειδικότητα 75% και 81%, αντιστοίχως). Συμπεραίνεται ότι και οι 2 κλίμακες, υπό την προϋπόθεση της χρήσης αυστηρότερων ορίων στην αξιολόγηση του συνολικού αποτελέσματος,αποτελούν αξιόπιστα και χρήσιμα εργαλεία για την εντόπιση νοσηλευόμενων ασθενών, με υψηλό κίνδυνο δημιουργίας κατακλίσεων.

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακες Waterlow, Norton, Κατακλίσεις, Νοσηλευόμενοι

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.