Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παλμική Οξυμετρία

Σωτηρία Κουτσούκη , Δημήτριος Κοσμίδης

Περίληψη

Παρ’ όλο που η χρήση του παλμικού οξυμέτρου είναι ευρέως διαδεδομένη στην επείγουσα και εντατική φροντίδα ασθενών, πρόσφατες μελέτες απο- δεικνύουν την έλλειψη γνώσεων σχετικά με αυτό από την πλευρά των νοσηλευτών και ιατρών.
Με τη χρήση του σημαντικού αυτού εργαλείου, τα επεισόδια υποξαιμίας μπορούν να ανιχνευτούν εγκαίρως, αποφεύγοντας τις σοβαρές επιπλοκές, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή του κινδύνου της ψευδούς ασφάλειας του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι αρχές στις οποίες βασίζεται η παλμική οξυμετρία, η ακρίβεια και οι κλινικές εφαρμογές της καθώς και οι περιορισμοί της χρήσης της.

Λέξεις κλειδιά: Παλμική οξυμετρία, παλμικό οξύμετρο, monitoring, εντατική φροντίδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.