Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 2 (2006): Απρίλιος - Ιούνιος 2006

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 2 (2006): Απρίλιος - Ιούνιος 2006

Ανασκόπηση

Η Λήψη του Ιστορικού στην Ολιστική Φροντίδα Υγείας | 259-261

Τάσος Βαρθολομαίος

ΠερίληψηMore

Είναι φανερή η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στη Φροντίδα Υγείας ενός τύπου ιστορικού, που να εξυπηρετεί την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς και την πρόληψη των παθήσεων. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί το ιστορικό ομοιοπαθη- τικού τύπου, καθώς προσεγγίζει όλες τις λεπτές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης στο φυσικό και ψυχοδια- νοητικό επίπεδο. Δίνεται ένα περίγραμμα του τρόπου λήψης και ανάλυσης του σύγχρονου αυτού ιστορικού, με την ειδική ορολογία και αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Επίσης, σκιαγραφείται το πλαίσιο ένταξης αυτού του τύπου ιστορικού στο έργο των Επαγγελμάτων Υγείας, ιδιαίτερα των νοσηλευτριών/τών στα σύγχρονα Εθνικά Συστήματα Υγείας

Λέξεις κλειδιά: ιστορικό, φροντίδα υγείας, ομοιοπαθητική νοσηλευτική

Παλμική Οξυμετρία | 262-268

Σωτηρία Κουτσούκη , Δημήτριος Κοσμίδης

ΠερίληψηMore

Παρ’ όλο που η χρήση του παλμικού οξυμέτρου είναι ευρέως διαδεδομένη στην επείγουσα και εντατική φροντίδα ασθενών, πρόσφατες μελέτες απο- δεικνύουν την έλλειψη γνώσεων σχετικά με αυτό από την πλευρά των νοσηλευτών και ιατρών.
Με τη χρήση του σημαντικού αυτού εργαλείου, τα επεισόδια υποξαιμίας μπορούν να ανιχνευτούν εγκαίρως, αποφεύγοντας τις σοβαρές επιπλοκές, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή του κινδύνου της ψευδούς ασφάλειας του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι αρχές στις οποίες βασίζεται η παλμική οξυμετρία, η ακρίβεια και οι κλινικές εφαρμογές της καθώς και οι περιορισμοί της χρήσης της.

Λέξεις κλειδιά: Παλμική οξυμετρία, παλμικό οξύμετρο, monitoring, εντατική φροντίδα

Ειδικό Άρθρο

Η Σημασία της Δραστηριότητας στο Χρόνιο Πόνο: Εργοθεραπευτική Προσέγγιση | 269-274

Ιωάννα Τζονιχάκη

ΠερίληψηMore

Ο χρόνιος πόνος είναι μια κατάσταση που οι διαστάσεις της καλύπτουν την παθοφυσιολογία, την ψυχολογία, τον συναισθηματικό και εμπειρικό κόσμο. Στη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης αυτού του πολυδιάστατου φαινόμενου σημαντική θέση έχει και η Εργοθεραπεία. Στόχος της Εργοθεραπείας είναι να μπορεί το άτομο να εκτελεί επαρκώς τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ένδυση, σίτιση, μετακίνηση, προσωπική υγιεινή), τις επαγγελματικές-παραγωγι- κές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (hobbies, αθλήματα, χαλάρωση). Η χρήση της σκόπιμης-στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας μπορεί να μειώσει τον πόνο και το αίσθημα ανικανότητας του ατόμου και να ευοδώσει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς ζωής συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα ζωής του ατόμου με χρόνιο πόνο.

Λέξεις κλειδιά: Εργοθεραπεία, χρόνιος πόνος, σκόπιμη δραστηριότητα

Ο Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας | 275-285

Ιωάννα Γιαρένη

ΠερίληψηMore

Το άρθρο αυτό αναλύει τις ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντα Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ο οποίος εισάγει πολλές καινοτομίες στην ελληνική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στους γενικούς κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, στις σχέσεις ιατρού και ασθενούς, στις σχέσεις ιατρού και κοινωνίας, στις σχέσεις ιατρού με συναδέλφους του, στην εκπαίδευση του ιατρού, στην επιστημονική έρευνα και στους κανόνες που πρέπει να διέπουν την επιστημονική έρευνα. Τέλος, γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις του ιατρού όσον αφορά στη φροντίδα της ψυχικής υγείας, ενώ ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με τις ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής του ασθενούς, την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, τις μεταμοσχεύσεις και την προστασία της γενετικής ταυτότητας.

Λέξεις κλειδιά: Ιατρική δεοντολογία, γενικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, σχέσεις ιατρού και ασθενούς, σχέσεις ιατρού και κοινωνίας, σχέσεις με συναδέλφους, εκπαίδευση, επιστημονική έρευνα, φροντίδα ψυχικής υγείας, ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Η Νομική Προστασία του Ανηλίκου από τις Τηλεοπτικές Εκπομπές | 286-291

Φιλομήλα Ομπέση

ΠερίληψηMore

Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι προστατεύουν τους ανηλίκους τόσο από την έκθεσή τους στα τηλεοπτικά μέσα, όσο και από την επίδραση των τηλεοπτικών διαφημίσεων σε αυτούς. Η δημοσίευση που ακολουθεί αναφέ- ρεται στην ανάλυση και κριτική αποτίμηση αυτού του νομοθετικού πλέγματος.

Λέξεις κλειδιά: Ανήλικος, προστασία ανηλίκου, τηλεόραση

Οι Μαρτυρίες του Κωνσταντίνου Μέρμηγκα | 292-298

Ελένη Αλεξανδρή , Σταμάτιος Ευάγγελος Αυρηλιώνης

ΠερίληψηMore

Ιστορική διαδρομή απο την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα με αντικείμενο την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιατρούς, την εξάσκηση της ιατρικής και τις δυσκολίες που υπήρχαν απο το πλήθος των πρακτικών αδαών, που ασχολούνταν με τη θεραπεία κάθε νόσου. Γίνεται εκτενής αναφορά στη γιγαντιαία προσπάθεια της πολιτείας να προστατεύσει τους πολίτες με μια σειρά νόμων και διαταγμάτων. Γίνεται προσπάθεια ιστορικής,φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης του θέματος.

Λέξεις κλειδιά: Ιατρική, Δέκατος ένατος αιώνας, Ιατρός, Θεραπευτές, Υγεία, Προεδρικό διάταγμα

Έρευνα

Νομοθετικά Μέτρα για την Προστασία της Μητρότητας στην Ελλάδα | 299-303

Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια , Ευστράτιος Κρητικός , Katri Vehvilainen-Julkunen

ΠερίληψηMore

Η προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας έχει ύψιστη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συνέχιση μιας φυλής ή μιας εθνικότητας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των μητέρων και των παιδιών σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία μιας μελέτης που αφορούν στην καταγραφή των κυρτότερων νομοθετικών μέτρων που ελή- φθησαν από την Ελληνική πολιτεία για την προστασία της μητρότητας από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι τη δεκαετία του 1940. Για τη διεξαγωγή της όλης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Προστασία μητρότητας, Ελλάδα, Νομοθεσία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.