Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Ιωάννα Γιαρένη

Περίληψη

Το άρθρο αυτό αναλύει τις ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντα Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ο οποίος εισάγει πολλές καινοτομίες στην ελληνική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στους γενικούς κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, στις σχέσεις ιατρού και ασθενούς, στις σχέσεις ιατρού και κοινωνίας, στις σχέσεις ιατρού με συναδέλφους του, στην εκπαίδευση του ιατρού, στην επιστημονική έρευνα και στους κανόνες που πρέπει να διέπουν την επιστημονική έρευνα. Τέλος, γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις του ιατρού όσον αφορά στη φροντίδα της ψυχικής υγείας, ενώ ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με τις ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής του ασθενούς, την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, τις μεταμοσχεύσεις και την προστασία της γενετικής ταυτότητας.

Λέξεις κλειδιά: Ιατρική δεοντολογία, γενικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, σχέσεις ιατρού και ασθενούς, σχέσεις ιατρού και κοινωνίας, σχέσεις με συναδέλφους, εκπαίδευση, επιστημονική έρευνα, φροντίδα ψυχικής υγείας, ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.