Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νομοθετικά Μέτρα για την Προστασία της Μητρότητας στην Ελλάδα

Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια , Ευστράτιος Κρητικός , Katri Vehvilainen-Julkunen

Περίληψη

Η προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας έχει ύψιστη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συνέχιση μιας φυλής ή μιας εθνικότητας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των μητέρων και των παιδιών σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία μιας μελέτης που αφορούν στην καταγραφή των κυρτότερων νομοθετικών μέτρων που ελή- φθησαν από την Ελληνική πολιτεία για την προστασία της μητρότητας από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι τη δεκαετία του 1940. Για τη διεξαγωγή της όλης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Προστασία μητρότητας, Ελλάδα, Νομοθεσία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.