Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας. Ο ρόλος της στη βελτίωση της αποδοτικότητας

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες οι δαπάνες υγείας παρουσίασαν έντονα αυξητικές τάσεις σε όλες τις χώρες. Τα περιορισμένα οικονομικά μέσα, σε συνδυασμό με την υπέρογκη αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση και διαρκή έλεγχο του συστήματος χρηματοδότησης των νοσοκομείων και γενικότερα των υπηρεσιών υγείας και στην £λλάδα. Δύο είναι τα κυρίαρχα χρηματοδοτικά συστήματα. Το πρώτο Βασίζεται στην αναδρομική αποζημίωση των νοσοκομειακών παροχών και το δεύτερο στην προοπτική αποζημίωση. Στην £λλάδα η χρηματοδότηση των νοσοκομείων γίνεται αναδρομικά με Βάση το ημερήσιο νοσήλιο. Ο τρόπος αυτός πληρωμής έχει διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πληθωριστικά και δεν επιβάλει κανόνες ορθολογικής λειτουργίας. Οι προσπάθειες εξορθολογισμού των δαπανών, θα πρέπει να στραφούν κυρίως προς την κατεύθυνση της προσφοράς, δηλαδή των παραγωγών υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα και τη ζήτηση. Τα σημαντικότερα μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες είναι η εφαρμογή νέων τρόπων χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας που χαρακτηρίζονται από την επιβολή συνολικών, κλειστών, σφαιρικών προϋπολογισμών. Στην κατεύθυνση αυτή, επιβάλλεται η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού βάσεων δεδομένων για μέτρηση των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποτίμηση του πραγματικού κόστους των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Για να έχει αποτέλεσμα η εφαρμογή και διαχείριση ενός σύγχρονου χρηματοδοτικού μοντέλου, στη Βάση του προοπτικού προϋπολογισμού, πρέπει να συνδυασθούν όλες οι πηγές χρηματοδότησης, κυρίως ο κρατικός προϋπολογισμός και η κοινωνική ασφάλιση, για να αποτελέσουν ένα κοινό φορέα χρηματοδότησης. Αυτό, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες γενικότερης μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, έχει τη δυνατότητα να φέρει θεαματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, με τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας συμμετοχής και υπευθυνότητας του προσωπικού και την ανάπτυξη της ιατρικής με βάση την κλινική μαρτυρία και διαμορφωμένες οδηγίες και ομαδοποιήσεις (DRGs). Απαιτείται όμως, ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος χρηματοδότησης. Για να πετύχει, πρέπει να οργανωθεί και να προχωρήσει με προσεκτικά βήματα, θέτοντας πολλές ασφαλιστικές δικλείδες.

Λέξεις κλειδιά: Χρηματοδότηση, υπηρεσίες υγείας, αποδοτικότητα, προϋπολογισμό

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.