Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σεξουαλική αγωγή. Αναγκαιότητα εφαρμογής της στο προπτυχιακό πρόγραμμα των TCI

Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Ιωάννα Παπαθανασίου , Ζωή Ρούπα , Θεοδόσιος Παραλίκας , Στυλιανή Κοτρώτσιου , Ελένη Λαχανά

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής σε σπουδαστές του Τ£Ι Λάρισας. Υλικό-Μέθοδος Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 σπουδαστές διαφόρων τμημάτων του Τ€Ι Λάρισας. Τα μέλη του δείγματος επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο 30 δομημένων ερωτήσεων, κλειστού τύπου. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών δηλώνει σεξουαλικά ενημερωμένο, μόλις το 32% γνωρίζει ποια είναι τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και η συντριπτική πλειοψηφία (86%) συμφωνεί ότι πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των σπουδών ξεχωριστό μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Συμπεράσματα Κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αποφασίσθηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη μελλοντική εφαρμογή του.

Λέξεις κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεξουαλική συμπεριφορά σπουδαστών, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αφροδίσια νοσήματα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.