Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο - Παράγοντες Κινδύνου

Μαρία Πολυκανδριώτη , Ελένη Κυρίτση

Περίληψη

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στις δυτικές χώρες, μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο και είναι υπεύθυνα για 4.5 εκατ. θανάτους το χρόνο, παγκοσμίως.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να επισημά- νει, όσο το δυνατόν, περισσότερους παράγοντες κινδύνου και το κατά πόσο ο κάθε παράγοντας ευθύνεται για την πρόκληση των διαφόρων μορφών του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε βιβλιογραφικές αναζητήσεις, τόσο από την ελληνική όσο και από την ξένη βιβλιογραφία, κυρίως της τελευταίας πενταετίας.
Τα αποτελέσματα από την ανασκόπηση σχετικών μελετών έδειξαν, ότι εκτός από τους πλέον γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση Α.Ε.Ε επεισοδίου, όπως είναι η αθηρωμάτωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ευθύνονται και άλλοι παράγοντες για την εμφάνιση αυτής της νευ- ρολογικής διαταραχής. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς ευθύνονται, είτε από μόνοι τους είτε σε συνδυασμό με άλλους. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της νόσου, καθώς επίσης ο επιπολασμός του Α.Ε.Ε διαφέρει από φυλή σε φυλή, από χώρα σε χώρα, όπως και από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ατόμων. Συμπέρασμα: Οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου είναι προβλέψιμοι, γι' αυτό η αγωγή υγείας, που αποσκοπεί στην πρόληψη εμφάνισης της νόσου, είναι επιτακτική. Τα Α.Ε.Ε αποτελούν κοινωνικό πρόβλημα, διότι απαιτούν μακρύ χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, επανειλημμένες εισαγωγές, έχουν υψηλό κόστος νοσηλείας και αφήνουν τις περισσότερες φορές μόνιμες αναπηρίες.

Λέξεις κλειδιά: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παράγοντες κινδύνου, επιδημιολογία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.