Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Προδιαθεσικοί Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου

Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη , Χριστίνα Μαρβάκη , Γεώργιος Αργυρίου , Μαρίτσα Γουρνή , Νεκτάριος Πιλάτης , Όλγα Καδδά , Δήμητρα Κατσαρέλη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του βαθμού ενημέρωσης, σε ότι αφορά τους προ- διαθεσικούς παράγοντες των Στεφανιαίων Νοσημάτων, συγκεκριμένου Αγροτικού πληθυσμού της Πελοπόννησου.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΟΟΔΟΣ: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 851 άτομα, τα οποία προέρχονταν από επτά διαφορετικές κοινότητες, Νομού της Πελοπόννησου, και ένα ποσοστό του δείγματος ήταν μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.
Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με ερωτηματολόγιο 64 ερωτήσεων κλειστού τύπου και το οποίο αναπτύχθηκε με βάσει την Ελληνική και Ξένη βιβλιογραφία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 50.1% του δείγματος γνωρίζει τους προδιαθεσικούς παράγοντες της Στεφανιαίας νόσου, τους αγνοεί όμως το 76.7% των μαθητών με σημαντική διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους ρ< 0.001. Οι μαθητές δεν γνωρίζουν τον ρόλο της χοληστερίνης σε ποσοστό 60.5% και διαφορά με τις μεγαλύτερες ηλικίες ρ<0.001, τις ευεργετικές επιδράσεις της μεσογειακής δίαιτας τις γνωρίζει το 44.1% ενώ του ελαιολάδου το 85.1%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχει ικανοποιητική γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων για τα στεφανιαία νοσήματα,. Διαπιστώνεται όμως έλλειμμα ενημέρωσης στο οχολικό πληθυσμό.

Λέξεις κλειδιά: Στεφανιαία νόσος, μεσογειακή δίαιτα, κάπνισμα, χοληστερίνη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.