Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κόστος νοσοκομειακών λοιμώξεων στη ΜΕΘ. Παράταση διάρκειας παραμονής, σύγκριση μεθόδων

Ελένη Αποστολοπούλου , Λεωνίδας Γρηγοράκος

Περίληψη

Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-control study) με εξομοίωση 1:1 σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας (Μ£Θ). Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί με τη μέθοδο της εξομοίωσης η παράταση της διάρκειας παραμονής που αποδίδεται στις νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ), και το κόστος παράτασης της διάρκειας παραμονής στη Μ£Θ, με την αδρή σύγκριση της διάρκειας παραμονής των ασθενών με ΝΛ έναντι των ασθενών χωρίς ΝΛ. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθηκαν και παρέμειναν >48 ώρες στη Μ£Θ κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης. Ως ασθενείς ορίσθηκαν οι ασθενείς με ΝΛ και ως μάρτυρες οι ασθενείς που επιλέχθηκαν με τις μεταβλητές της εξομοίωσης. Οι μεταβλητές της εξομοίωσης ήταν: η διάγνωση εισαγωγής, η ηλικία, και η διάρκεια παραμονής στη Μ£Θ πριν την ημέρα εμφάνισης της πρώτης ΝΛ στους ασθενείς με ΝΛ. Με τη μέθοδο της αδρής σύγκρισης της διάρκειας παραμονής όλων των ασθενών με και χωρίς ΝΛ η παράταση της διάρκειας παραμονής που αποδίδεται στις ΝΛ ήταν 14 ημέρες και μεταξύ αυτών που επιβίωσαν ήταν 16 ημέρες. Το επιπρόσθετο κόστος της διάρκειας παραμονής ήταν 3005,12 Euro ανά επιβιώσαντα από την λοίμωξη ασθενή. Με τη μέθοδο της εξομοίωσης, η παράταση της διάρκειας παραμονής στη Μ£Θ που αποδίδεται στις ΝΛ ήταν 8,5 ημέρες και μεταξύ αυτών που επιβίωσαν ήταν 13 ημέρες. Το επιπρόσθετο κόστος της διάρκειας παραμονής ήταν 2441,66 Euro ανά επιβιώσαντα από την λοίμωξη ασθενή. Συμπερασματικά, η διαδικασία της εξομοίωσης μπορεί να αποδειχθεί πιο κατάλληλη και αξιόπιστη ανάλυση από την απλή σύγκριση για το σκοπό της εκτίμησης της παράτασης της διάρκειας παραμονής στη Μ£Θ που αποδίδεται στις ΝΛ και του επιπρόσθετου κόστους που αυτή δημιουργεί.

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, παράταση διάρκειας παραμονής, επιπρόσθετο κόστος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.