Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η υγιεινή των χεριών στο χειρουργείο

Ελένη Αποστολοπούλου , Αγγελική Διπλού , Αγγελική Κατσαρού , Ελπίδα Λαμπριανίδου

Περίληψη

Η μεϋέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήοη ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 480 νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται στα χειρουργεία των νοσοκομείων της Αθήνας. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί (α) η συχνότητα αλλαγής των γαντιών μετά την επαφή με κάθε ασθενή και του πλυσίματος των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών και (β) να εντοπιοθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση του προσωπικού με αυτές τις διαδικασίες. Από τους 480 ερωτηθέντες, το 90% των νοσηλευτών, το 86,4% των χειρουργών και το 84,2% των αναισθησιολόγων απάντησαν ότι αλλάζουν τα γάντια μετά την επαφή με κάθε ασθενή και πλένουν τα χέρια τους μετά την αφαίρεση των γαντιών. Πολυπαραγοντική στατιστικά ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης αποστειρωμένων γαντιών και της αλλαγής αυτών και του πλυσίματος των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών. Αντίθετα, υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ προϋπηρεσίας στο χειρουργείο και αλλαγής των γαντιών και πλυσίματος των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών. Συμπερασματικά, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βελτιώσει τη συμμόρφωση του προσωπικού με την αλλαγή των γαντιών και το πλύσιμο των χεριών.

Λέξεις κλειδιά: Πλύσιμο χεριών, αλλαγή γαντιών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.