Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 3 (2003): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2003

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 3 (2003): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2003

Ανασκόπηση

To νέο ελληνικό δίκαιο (v. 3089/23.12.2002) για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή | 123-127

Φιλομήλα Ομπέση

ΠερίληψηMore

Οι σύγχρονες πρόοδοι της Βιοτεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή δημιούργησαν μεγάλα ηθικά και νομικά ζητήματα. Η σχετική ελληνική νομοθεσία (νόμος 3089/23.12.2003) πρόΒλεψε και ρύθμισε κάθε περίπτωση υποΒοηθούμενης αναπαραγωγής τάσσοντας αυστηρές ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις. Κατάψερε, έτσι, να εξισορροπήσει ανάμεσα στο σεβασμό των ηθικών κεκτημένων της ελληνικής κοινωνίας και την αξιοποίηση των επιστημονικών εξελίξεων προς όφελος αυτών που διακαώς επιθυμούν ν’ αποκτήσουν παιδιά.

Λέξεις κλειδιά: Αναπαραγωγή, ιατρικά υποΒοηθούμενη αναπαραγωγή, ελληνικό δίκαιο

Οι επιπτώσεις της αλκοόλης στην καρδιά | 128-135

Ασπασία Βασιλειάδου

ΠερίληψηMore

Η αλκοόλη έχει πολλές επιπτώσεις στην καρδιά και στο καρδιαγγειακό σύστημα. Μέτρια κατανάλωση αλκοόλης, 1 ποτό ή και λιγότερο την ημέρα για τις γυναίκες και 2 ποτά ή και λιγότερο για τους άνδρες, είναι πολύ πιθανό να μειώσουν τον κίνδυνο από στεφανιαία νόσο, χωρίς υπερβολική αύξηση των επιβλαβών επιπτώσεων στην αρτηριακή πίεση, στον καρδιακό μυ και στις αρρυθμίες, οι οποίες γίνονται περισσότερες, όταν αυξάνεται η κατανάλωση της αλκοόλης. Η λήψη της αλκοόλης θα πρέπει να είναι λιγότερη σε εκείνους με υπέρταση ή αρρυθμίες και θα πρέπει να αποφεύγεται σε όλους εκείνους με νόσο του καρδιακού μυ, όπως και κατά την εγκυμοσύνη (ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο).

Λέξεις κλειδιά: Αλκοόλη, καρδιά, κρασί, στεφανιαία νόσος

Έρευνα

Ποιότητα ζωής μετά από αορτοστεψανιαία παράκαμψη. Συγκριτική μελέτη. | 147-158

Αναστάσιος Μερκούρης , Δημήτριος Πιστόλας , Βασιλεία Παπαγιαννάκη , Ε. Διακομοπούλου , Μιχάλης Αργυρίου , Αικατερίνη Ουζουνίδου , Ευστράτιος Αποστολάκης

ΠερίληψηMore

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αορτοστεφανιαία παράκαμψη πριν και 4 μήνες μετά την επέμβαση, έτσι ώστε να εντοπιστούν περιοχές για παρεμβάσεις και περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ερευνητικής προσπάθειας για τη διαχρονική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συνέντευξη και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MACNEW για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής καρδιολογικών ασθενών. Το δείγμα αποτέλεσαν 120 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (100 άνδρες, 20 γυναίκες). Η μέση ηλικία ήταν 63,13 έτη (±8,55) και μέση διάρκεια νοσηλείας 14,2 ημέρες (±4,78). Μετά την επέμβαση, παρατηρήθηκε μια σημαντική βελτίωση της φυσικής (+1,79, Ρ<0,001) και της κοινωνικής κατάστασης (+1,57, Ρ<0,001) των ασθενών. Η συναισθηματική κατάσταση παρουσίασε μια πολύ μικρή βελτίωση (+0,56, Ρ<0,001), ενώ η νοητική ικανότητα όπως μετρήθηκε με τρεις ξεχωριστές ερωτήσεις έδειξε να μειώνεται (-0,51, Ρ<0,001). Οι ασθενείς, 4 μήνες μετά την επέμβαση, είχαν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και ήταν περισσότερο εξαρτώμενοι από τους άλλους. Το φύλο, η ηλικία, η φυσική κατάσταση πριν την επέμβαση, και ο πόνος στο στήθος βρέθηκαν να συσχετίζονται με την ποιότητα ζωής πριν και μετά την επέμβαση. Η αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής πρέπει να καθιερωθεί ως ένας επίσημος δείκτης αποτελεσματικότητας για την αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στη στεφανιαία νόσο. £ίναι επιτακτική ανάγκη για την πολιτεία να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ειδικά προγράμματα αποκατάστασης για να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες και να αυξήσει την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από την αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Λέξεις κλειδιά: Καρδιοχειρουργική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη, στεφανιαία νόσος, ποιότητα ζωής

Η υγιεινή των χεριών στο χειρουργείο | 159-163

Ελένη Αποστολοπούλου , Αγγελική Διπλού , Αγγελική Κατσαρού , Ελπίδα Λαμπριανίδου

ΠερίληψηMore

Η μεϋέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήοη ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 480 νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται στα χειρουργεία των νοσοκομείων της Αθήνας. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί (α) η συχνότητα αλλαγής των γαντιών μετά την επαφή με κάθε ασθενή και του πλυσίματος των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών και (β) να εντοπιοθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση του προσωπικού με αυτές τις διαδικασίες. Από τους 480 ερωτηθέντες, το 90% των νοσηλευτών, το 86,4% των χειρουργών και το 84,2% των αναισθησιολόγων απάντησαν ότι αλλάζουν τα γάντια μετά την επαφή με κάθε ασθενή και πλένουν τα χέρια τους μετά την αφαίρεση των γαντιών. Πολυπαραγοντική στατιστικά ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης αποστειρωμένων γαντιών και της αλλαγής αυτών και του πλυσίματος των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών. Αντίθετα, υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ προϋπηρεσίας στο χειρουργείο και αλλαγής των γαντιών και πλυσίματος των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών. Συμπερασματικά, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βελτιώσει τη συμμόρφωση του προσωπικού με την αλλαγή των γαντιών και το πλύσιμο των χεριών.

Λέξεις κλειδιά: Πλύσιμο χεριών, αλλαγή γαντιών

Βιοηθική

Ένας νέος διεπιστημονικός κλάδος με τη δική του ιστορία και μεθοδολογία | 164-166

Νικόλαος Κόιος

ΠερίληψηMore

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια οχετικά με τα βιοηθικά ζητήματα. Ο όρος «βιοηθική» χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο ρόλος της δεν περιορίζεται στη διατύπωση ηθικού προβληματισμού αναφορικά με τα ηθικά προβλήματα, που δημιουργούν οι εφαρμογές της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. £δώ και μισό σχεδόν αιώνα η βιοηθική αποτελεί συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο με τη δική του επιστημολογία. Στη βαθύτερη κατανόηση των βιοηθικών ζητημάτων συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό η γνώση της ιστορίας αυτού του νέου κλάδου.

Λέξεις κλειδιά: Bιo-ιατρική ηθική, βιοιατρική τεχνολογία, βιοηθικός προβληματισμός, επιτροπές βιοηθικής, ηθική της ιατρικής, ινστιτούτα βιοηθικής, κριτήρια βιοηθικής

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.