Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Ανάπτυξη προτύπου (model) για την πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων

Ιωάννης Μπουρής

Περίληψη

Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας των εργαζομένων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελούν στρατηγική επιδίωξη των φορέων λήψης αποφάσεων τόσο σε εθνικό ή εργασιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Ιτο άρθρο αυτό, μέσα από συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων επι- χειρείται η παρουσίαση-πρόταση ενός ολοκληρωμένου προτύπου (model) αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για την αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων. Η διαχρονική παρακολούθηση των εργατικών ατυχημάτων μέσω ποσοτικών δεικτών (όπως συχνότητας, Βαρύτητας, συμβάντων κ.ά.), καθώς και το πρότυπο (model) που προτείνουμε στοχεύουν μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας (υγιεινής και ασφάλειας) στη Βελτίωση της ποιότητας εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, δείκτες εργατικών ατυχημάτων, ποσοτική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.