Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

H επίδραση της μουσικοθεραπείας στη μείωση του stress σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Στέλλα Δημητρίου , Αντωνία Καλογιάννη , Χριστίνα Μαρβάκη , Ιωάννης Καλεμικεράκης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο μηχανικός αερισμός προκαλεί συχνά μεγάλη δυσφορία και στρες στους ασθενείς. Η αίσθηση δύσπνοιας, ανικανότητας, η αβεβαιότητα σχετικά με το περιβάλλον, η ταλαιπωρία, η απομόνωση από τους άλλους και ο φόβος συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλών επίπεδων στρες. Σκοπός. Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας στη μείωση του stress σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Υλικό-Μέθοδος . Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στην βάση δεδομένων PUPMED. Τα κριτήρια επιλογής των μελετών ήταν α) τυχαιοποιημένες μελέτες β) μελέτες που αφορούσαν ενήλικες ασθενείς που βρίσκονταν σε μηχανικό αερισμό γ) παρέμβαση που εφαρμόστηκε: οποιαδήποτε μορφή μουσικοθεραπείας δ) σύγκριση: με μη χρήση μουσικής ε) η κύρια έκβαση των μελετών ήταν η εκτίμηση τους στρες. Αποτελέσματα. Το σύνολο των μελετών που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα ανασκόπηση ήταν πέντε. Στις δύο από αυτές η μουσικοθεραπεία ήταν αποτελεσματική στη μείωση του στρες. Στις άλλες δύο μελέτες τα αποτελέσματα ήταν αντιφατικά ενώ στη μια μελέτη η μουσικοθεραπεία δεν ήταν αποτελεσματική στη μείωση του στρες Συμπεράσματα. Παρόλο που πολλές έρευνες παρουσιάζουν μια θετική εικόνα για τη χρήση της μουσικοθεραπείας στην μείωση του στρες δεν υπάρχει γενική αποδοχή της μουσικοθεραπείας ως συμπληρωματική θεραπεία. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εκτιμηθεί η ευεργετικότητα η όχι της μουσικοθεραπείας στην μείωση του στρες. Λέξεις κλειδιά: Μουσικοθεραπεία ,Επίδραση, Μηχανική υποστήριξη Stress.

Λέξεις κλειδιά: μουσικοθεραπεία, επίδραση, μηχανική υποστήριξη, Stress

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.