Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Καρκίνος του προστάτη και σεξουαλικότητα. Ο ρόλος των νοσηλευτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Βαρβάρα Καραγεωργίου

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός επιζώντων από καρκίνο του προστάτη με μακροχρόνιες παρενέργειες, οι οποίες επιδρούν στην ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για απόκτηση περισσότερης γνώσης γύρω από την ολιστική νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών αυτών. Σκοπός: H διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ως προς τη σεξουαλικότητα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία περιελάμβανε την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών εργασιών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar και PubMed, καθώς και χειροδιαλογή βιβλίων, που αναφέρονται στη σεξουαλικότητα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη και δημοσιεύθηκαν από το 2014 έως το 2020. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: «καρκίνος προστάτη», «ποιότητα ζωής», «σεξουαλική δυσλειτουργία», «σεξουαλικότητα». Αποτελέσματα: Των μελετών έδειξαν ότι οι θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλικότητα των ασθενών και όχι αυτός καθαυτός ο καρκίνος. Λόγω του χαρακτηριστικού της χρονιότητας του συγκεκριμένου καρκίνου, εν αντιθέσει της μεταστατικής πορείας του καρκίνου γενικά, πρωτεύον ζητούμενο είναι η επιβίωση, αλλά το αμέσως επόμενο τίθεται η καλή ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Η ποιότητα ζωής των αντρών με καρκίνο του προστάτη επηρεάζεται από τη σεξουαλική τους λειτουργία, καθώς αυτή αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας στη ζωή τους. Συμπεράσματα: Ο ρόλος των νοσηλευτών, στο πλαίσιο της νοσηλευτικής αξιολόγησης, είναι καθοριστικής σημασίας στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του προστάτη. Οι εν λόγω ασθενείς έχουν ανάγκη για την παροχή κατάλληλης φροντίδας από τους επαγγελματίες υγείας και μέσα από τις μελέτες δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους σε όσους γιατρούς και νοσηλευτές αφιέρωσαν χρόνο για τις απορίες και τις ανησυχίες τους. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν μελέτες ώστε να εξεταστούν αποτελεσματικές μέθοδοι για τη διαχείριση των σεξουαλικών παρενεργειών από τις θεραπείες του καρκίνου του προστάτη. Λέξεις κλειδιά: καρκίνος προστάτη, ποιότητα ζωής, σεξουαλική δυσλειτουργία, σεξουαλικότητα

Λέξεις κλειδιά: καρκίνος προστάτη, ποιότητα ζωής, σεξουαλική δυσλειτουργία, σεξουαλικότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.